Банер
Банер
Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе
Е-Издаваштво - Коментари прописа

("Службени гласник РС", бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 и 62/2011 - др. правилник)

И УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1

Овим правилником прописују се минимални технички услови у погледу просторија, уређаја и опреме за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе и врста робе и услови продаје ван пословних просторија, тј. на тезгама и сличним објектима.

ИИ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО

Члан 2

Промет робе на мало обавља се у просторијама за то намењеним (у даљем тексту: малопродајни објекат) и то: продавницама, самоуслугама, дисконтима, бензинским станицама и робним кућама.
Промет на мало производа од нафте - течних горива, врши се на бензинским станицама.

Члан 3

Малопродајни објекти граде се од чврстог материјала, а продавница и од другог материјала, укључујући и дрвену грађу, у складу са прописима о изградњи објеката.

Члан 4

Простор испред малопродајног објекта је од тврдог материјала (бетон, камен, асфалт, цигла) и има дужину која одговара најмање дужини предње стране малопродајног објекта и ширину од најмање један метар.

Члан 5

Малопродајни објекат има један или више улаза за кориснике, ширине од најмање 0,80 м, до којих се приступа са улице или другог јавног простора.

Члан 6

Малопродајни објекат има површину од најмање 8 м2, а висину од најмање 2,2 м.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у продавници, у којој се продаја робе обавља кроз шалтер, висина продавнице је најмање 2 м, а површина 3 м2.

Члан 7

Малопродајни објекат има под, зидове и таваницу од материјала који се лако чисти и одржава и обезбеђено природно или вештачко осветљавање и проветравање.

Члан 8

Роба намењена за продају излаже се у малопродајном објекту или ван њега, у сталним или покретним гондолама, полицама, продајним столовима или витринама, с тим што се ова опрема, ако је смештена ван малопродајног објекта, означава његовим пуним називом и адресом.

Опрема из става 1. овог члана поставља се тако да омогућава корисницима несметан приступ.

Члан 9

Малопродајни објекат у коме се пре продаје врши одмеравање количине робе опрема се мерилима за мерење те робе.

Члан 10

Малопродајни објекат у коме се обавља промет лако кварљиве хране опрема се расхладним уређајима за њено чување у исправном стању.

Члан 11

У малопродајном објекту или у његовој непосредној близини обезбеђује се употреба магацина за смештај робе и за њену заштиту од кварења или загађивања.

Члан 12

У малопродајном објекту обезбеђује се употреба воде, прибора за хигијену и одржавање чистоће.

У продавници из члана 6. став 2. овог правилника у којој се продаја робе обавља кроз шалтер индустријско-непрехрамбених производа и индустријско прехрамбених производа у оригиналном паковању, обезбеђује се употреба воде у самом објекту или његовој непосредној близини.

У малопродајном објекту, обезбеђује се употреба нужника, у саставу објекта или његовој непосредној близини. На сваких 20 радника обезбеђује се употреба најмање једног нужника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла