Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе - Страна 3
Е-Издаваштво - Коментари прописа

5. Бензинска станица

(Даном почетка примене одредаба Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте ("Сл. гласник РС", бр. 62/2011) престају да важе одредбе Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе ("Сл. гласник РС", бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007 и 98/2009), у делу који се односи на бензинске станице, складиште за нафту и деривате нафте)

Члан 17а

За промет на мало производа од нафте - течних горива обезбеђује се одговарајућа просторија са простором бензинске станице и уређајима и опремом потребном за обављање делатности, изграђеним у складу са важећим техничким прописима о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и техничким прописима о ускладиштењу и претакању горива, о изградњи објеката и постројења за горива односно запаљиве течности.

Поред услова из става 1. овог члана и услова из чл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. овог правилника, за промет на мало производа од нафте на бензинским станицама, обезбеђују се:

  1. подземни резервоари за сваку врсту производа - течног горива према важећим СРПС стандардима, а сваки резервоар мора имати на видном месту ознаке о називу произвођача, фабричком и регистарском броју, врсти горива, називној запремини, важећу табелу запремине издату од надлежне контроле мера и драгоцених метала, као и друге ознаке које се односе на декларисање подземних резервоара, сагласно прописима о стандардизацији,
  2. справе за мерење течних горива (пумпни аутомати) повезане са резервоарима за истакање помоћу којих се искључиво продаје течно гориво и преко којих се региструје количина, цена и новчани износ источеног горива, а чија је исправност потврђена важећим жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала,
  3. технолошка шема бензинске станице са резервоарима за складиштење горива и справама за мерење течних горива (пумпни аутомати),
  4. табела запремине резервоара,
  5. мерна летва за мерење нивоа течности у резервоару жигосана са оба краја важећим жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, са видљивим фабричким бројем, или уређај за аутоматско мерење нивоа течности у резервоару,
  6. индикатор паста или креда.

Неисправност справе за мерење течности (пумпног аутомата) у делу склопова који се налазе под жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, часом настанка неисправности, пријављује се надлежној контроли мера и драгоцених метала и органу надлежном за послове тржишне инспекције.

До отклањања неисправности из става 3. овог члана и прибављања решења надлежног органа да су испуњени минимално-технички услови, промет на мало производа од нафте - течних горива на бензинској станици не може се обављати.

Члан 17б

Променом минимално-техничких услова за обављање делатности промета горива сматра се и промена намене резервоара, односно промена врсте или мешање горива у резервоару, промена делова на справама за мерење течности у делу склопова који се налазе под жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, као и отклањање квара на пумпном аутомату чија неисправност није пријављена надлежној контроли мера и драгоцених метала и органу надлежном за послове тржишне инспекције. 
Јоомла templateс бy а4јоомла