Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе - Страна 6
Е-Издаваштво - Коментари прописа

4. Складиште за нафту и нафтне деривате

(Даном почетка примене одредаба Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте ("Сл. гласник РС", бр. 62/2011) престају да важе одредбе Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе ("Сл. гласник РС", бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007 и 98/2009), у делу који се односи на бензинске станице, складиште за нафту и деривате нафте)

Члан 25а

У складишту за нафту и нафтне деривате, осим за течни нафтни гас, поред услова из чл. 3, 4, 5, 7, 9, 12. и 19. овог правилника који се сходно примењују на складиште за нафту и нафтне деривате и услова прописаних за складиштење запаљивих течности, обезбеђују се и:

  1. резервоари за складиштење нафтних деривата сагласно СРПС стандардима, на којима је видно означена врста деривата који се складишти и регистарски број резервоара чија је исправност потврђена од стране надлежне контроле мера важећом табелом запремине;
  2. мерне инсталације за истакање течних горива, чија исправност мора бити потврђена важећим жигом надлежне контроле мера;
  3. мерна летва, односно мерна трака за мерење нивоа течности у резервоару или уређај за аутоматско мерење нивоа течности у резервоару, који морају имати важећи жиг надлежне контроле мера.

За складиштење основних нафтних деривата, резервоари из става 1. тачка 1) овог члана обезбеђују се у складу са следећим условима у погледу минималне запремине резервоара, односно минималног броја и врсте резервоара, и то:

  1. најмање два једноделна резервоара минималне појединачне запремине сваког резервоара 500 м3 за складиштење ЕВРО дизела најмање квалитета СРПС ЕН 590:2005;
  2. један или више резервоара минималне укупне запремине од 500 м3 за складиштење свих врста моторних бензина, уља за ложење ЕЛ, уља за ложење ЛС, свих врста мазута и свих врста дизел горива, осим дизел горива из тачке 1) овог става.

У складишту за течни нафтни гас, поред услова из чл. 3, 4, 5, 7, 9, 12. и 19. овог правилника који се сходно примењују на складиште за течни нафтни гас, и услова прописаних за складиштење запаљивих течности, обезбеђује се један или више резервоара минималне укупне запремине од 1000 м3 за складиштење и претакање течног нафтног гаса, који су изграђени у складу са СРПС стандардима, односно техничким прописима и на којима је видно означено да се складишти течни нафтни гас квалитета СРПС Б.Х2.134 или СРПС ЕН 589, регистарски број резервоара чија је исправност потврђена од стране надлежне контроле мера важећом табелом запремине.

Врста и квалитет нафте и нафтних деривата за које су прописани услови у погледу складишта из ст. 1. и 2. овог члана и други минимално технички услови за обављање промета нафте и нафтних деривата и обављање услуга у промету тих производа, утврђују се на основу уверења овлашћене лабораторије приликом пријема у резервоар обезбеђен за складиштење одређене врсте и одговарајућег квалитета нафте и нафтних деривата и приликом испоруке - истакања из складишног резервоара, у складу са законом и другим прописима о техничким захтевима за производе и усаглашеност производа са тим захтевима.

Члан 25б

Одредбе члана 17а ст. 3. и 4. и члана 17б овог правилника које се односе на промет на мало нафте и нафтних деривата на бензинској станици, односе се и на промет на велико на складишту нафте и нафтних деривата. 
Јоомла templateс бy а4јоомла