Банер
Банер
Евидентирање промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект даје купцима попуст од 10% за куповину одређене робе у оквиру акције, као и евидентирање промета преко фискалне касе када купац добија гратис артикал приликом куповине робе
Прописи - службена мишљења - Министарство финансија - фискалне касе

Евидентирање промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект даје купцима попуст од 10% за куповину одређене робе у оквиру акције која се одвија у временском периоду од 9-11х, као и евидентирање промета преко фискалне касе када купац добија гратис артикал приликом куповине робе (након куповине два артикла трећи се добија на поклон)

У складу са одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

Сагласно одредби члана 4. тачка 20. Закона, фискална каса мора да онемогући брисање или замену података о већ програмираним добрима или услугама у бази података фискалне касе, осим цене јединице мере, од момента формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период. Нова добра или услуге се могу додавати у базу података фискалне касе у току целог дана.

Сагласно одредби члана 12. ст. 1. и 5. Закона, фискални исечак је фискални документ у коме се евидентира сваки појединачно остварени промет добара на мало, односно услуга физичким лицима које купац добара, односно корисник услуга плаћа готовином, чеком или картицом. Ако купац добара на мало, односно корисник услуге, плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да уфактуру унесе редни број фискалног исечка на основу кога је евидентиран промет у фискалној каси.

Према томе, у складу са наведеним одредбама Закона, одобравање попуста у малопродајним објектима на укупан износ исказан у фискалном исечку није дозвољен. Правно лице, односно предузетник може утврдити различите услове плаћања на основу којих се један артикал продаје по различитим ценама у односу на поједине категорије купаца (нпр. попуст од 10% за куповину одређене робе у оквиру акције која се одвија у временском периоду од 9-11 х). На тај начин могуће је једну врсту робе дефинисати у бази података фискалне касе са више шифри артикала у складу са ценама, што значи да привредни субјект може под првим називом дефинисати редовну малопродајну цену по калкулацији, а за исту робу дефинисати артикал са другом додатном словном ознаком и ценом из одлуке о одобравању попуста од 10%.

При томе, потребно је нагласити да фискалне касе могу да приме у базу података оперативне меморије од неколико хиљада до неколико десетина хиљада артикала, тако да мултиплицирање основне базе података о артиклима на приказани начин не представља проблем.

Цена јединице мере се такође може мењати у току целог дана, с тим што је код оваквог начина рада потребно обезбедити и евиденцију промета са промењеним ценама – нивелацију цена (артикла са и без попуста, за сталне купце, за промоције и др), у складу са прописом којим се уређује промет роба и прописом којим се уређује рачуноводство.

Приликом организовања акције у малопродајним објектима, у којој се купцу од три изабрана артикла из асортимана наплаћују два по важећим малопродајним ценама, а један артикал је поклон купцу, привредни субјект је дужан да евидентира промет добара преко фискалне касе за оне артикле који се наплаћују по важећим малопродајним ценама, а за артикле који се поклањају купцу привредни субјект није у обавези да евидентира такво давање преко фискалне касе, с обзиром да не постоји накнада за преузета добра.

Министарство финансија напомиње да је привредни субјект дужан да обезбеди посебне евиденције о овим артиклима.

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-0326/2009-04 од 10.12.2009. год.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 4, април 2010.
година Л
ИССН 0354-3242 
Јоомла templateс бy а4јоомла