Банер
Банер
Порески третман промета путничког аутомобила од стране обвезника ПДВ који приликом набавке предметног добра није имао право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету – лизинг куће одбије као претходни порез у потпуности или сразмерно
Прописи - службена мишљења - Министарство финансија - порез на додату вредност

Одредбом члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон) прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу с одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Сагласно одредби члана 6. став 1. тачка 2) Закона, прометом добара и услуга, у смислу овог закона, не сматра се промет путничких аутомобила, мотоцикала, пловних објеката и ваздухоплова за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно.

У складу са наведеним законским одредбама, на промет уз накнаду путничког аутомобила од стране обвезника ПДВ који приликом набавке предметног добра није имао право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету – лизинг куће одбије као претходни порез у потпуности или сразмерно, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ, већ се овај промет опорезује порезом на пренос апсолутних права у складу са Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 135/04 и 61/07).

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1248/2008-04 од 9.9.2008. год.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 9, септембар 2008.
година XЛВИИИ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла