Банер
Банер
Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима ("Сл. гласник РС", бр. 80/2011)
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Предмет

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређују рокови и мере за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора у комерцијалним трансакцијама са привредним субјектима, ради повећања ликвидности и конкурентности привредних субјеката, а у циљу спречавања поремећаја у функционисању тржишта у земљи.

Појмови

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

  1. комерцијалне трансакције су уговорене трансакције између јавног сектора и привредних субјеката које се односе на испоруку добара и/или пружање услуга уз надокнаду, укључујући инвестиционе (грађевинске) радове;
  2. јавни сектор обухвата директне кориснике буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем, односно органе и организације Републике Србије и органе и службе локалне власти;
  3. привредни субјекат је привредно друштво и предузетник основан у складу са законом којим се уређују привредна друштва;
  4. новчана обавеза је износ уговорене накнаде за испоруку добара и/или пружање услуга наведен у фактури, укључујући директне трошкове набавке (порези, царине, таксе и друге дажбине);
  5. неблаговремено измирена новчана обавеза је новчана обавеза јавног сектора која није исплаћена привредном субјекту у уговореном или законом предвиђеном року;
  6. камата за неблаговремено измирену новчану обавезу подразумева камату на новчану обавезу која није исплаћена у уговореном или законом предвиђеном року у висини утврђеној законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Рокови за измиривање новчаних обавеза јавног сектора

Члан 3

Рок за измиривање новчаних обавеза јавног сектора у комерцијалним трансакцијама са привредним субјектима не може бити дужи од:

  1. 60 календарских дана од дана истека рока за плаћање одређеног фактуром, уговором или законом;
  2. 60 календарских дана од дана пријема робе, односно од дана примљене услуге, ако је роба примљена, односно ако је услуга извршена после истека рока за плаћање одређеног фактуром, уговором или законом;
  3. 60 календарских дана од дана пријема робе и/или примљене услуге, ако рок плаћања није уговорен.

Изузетно од става 1. овог члана, рок се може продужити уговором, под условом да је то објективно оправдано због посебне природе или карактеристике уговора.

Мере у случају неблаговременог измиривања новчаних обавеза

Члан 4

На новчане обавезе које нису измирене у роковима утврђеним чланом 3. ове уредбе обрачунава се и плаћа камата у висини утврђеној законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Право на камату из става 1. овог члана привредни субјект има под условом да је испунио све уговором преузете обавезе, као и да је претходно измирио све доспеле обавезе према Републици Србији, о чему подноси потврду надлежног пореског органа о измиреним обавезама.

Члан 5

Ова уредба се не примењује у случају када је против привредног субјекта покренут стечајни поступак у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

Члан 6

За неоспорене, а доспеле новчане обавезе јавног сектора према привредним субјектима које су настале до дана ступања на снагу ове уредбе, извршиће се репрограмирање у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 7

Правилник за спровођење ове уредбе донеће министар финансија у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 8

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Јоомла templateс бy а4јоомла