Банер
Банер
Како да направим рачун (фактуру) и предрачун (профактуру)? - Страна 2
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   

Из горњег списка прописа очигледно је да израда рачуна може да буде компликована. Да би задовољили сврху писања овог чланка, а то је да помогнемо читаоцима да саставе рачун или да провере да ли је њихов постојећи рачун у складу са прописима, покушаћемо да извршимо систематизацију обавезне садржине рачуна.

Општи садржај рачуна (према Закону о рачуновдству и ревизији и Закону о привредним друштвима)

Општи садржај рачуна, односно садржај који се појављује на свим рачунима одређен је Законом о рачуноводству и Законом о привредним друштвима. Одредбе ових закона се односе на све рачуноводствене исправе и на сва пословна писма. Како је рачун уједно и рачуноводствена исправа и пословно писмо, ове одредбе се односе и на рачун.

Рачун представља рачуноводствену исправу. Према Закону рачуноводству рачуноводствена исправа (која може бити у писаном или електронском облику) „представља писани доказ о насталој пословној промени и обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може сазнати основ и врста пословне промене и која је потписана од стране лица која су овлашћена за састављање и контролу рачуноводствених исправа“.

Даље се наводи да „лица одговорна за састављање и контролу рачуноводствених исправа својим потписом, у писаном или електронском облику, потврђују да је рачуноводствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну промену. Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе. Рачуноводствене исправе састављене у електронском облику на рачунару морају да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или други ауторизовани електронски потпис.“

Дакле, рачун, као и свака друга рачуноводствена исправа треба:

 • да показује основ и врсту пословне промене (у овом случају то је продаја)
 • да је потпун
 • да је истинит
 • да је рачунски тачан
 • да је потписан од стране лица овлашћеног за састављане рачуна
 • да је потписан од стране лица овлашћеног за контролу рачуна

Обратите пажњу на то да свака рачуновдствена исправа треба да има 2 потписа на себи. Потпис лица које је саставило рачуноводствену исправу и потпис лица које је задужено за контролу исправе. При томе „контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе". У мањим фирмама, ако није другачије одређено унутрашњим актом, контролу врши директор (као законски заступник).

У члану 22. Закона о привредним друштвима, који регулише употребу пословног имена и других података у документима, прописано је које податке треба да садрже пословна писма и други документи привредног друштва, укључујући и документе у електронској форми, а који су упућени трећим лицима. То су следећи подаци:

 • пословно име и правна форма друштва,
 • седиште друштва,
 • регистар у који је регистровано и број регистрације друштва,
 • пословно име и седиште банке код које друштво има рачун, и број рачуна у банци и
 • порески идентификациони број (ПИБ).

У случају друштва с ограниченом одговорношћу, затвореног и отвореног акционарског друштва, поред горњих података пословна писма и други документи садрже и податке о основном капиталу друштва са назнаком колико је од тога уплаћени и унети, а колико уписани капитал.

Пословна писма и други документи једночланог друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва садрже назнаку да се ради о једночланом друштву.

Чланом 51. Закона о привредним друштвима прописано је да се одредбе тог закона о пословном имену сходно примењују и на предузетника. То значи да меморандум предузетника такође треба да садржи наведене  податке који постоје и који се на тог предузетника односе.

Рачун, као пословни документ упућен странама изван фирме, такође треба да садржи горе наведене ставке. Ово се практично решава израдом меморандума са наведеним свим прописаним подацима. Више о овоме прочитајте у чланку Како направити меморандум.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла