Банер
Банер
Како да направим рачун (фактуру) и предрачун (профактуру)? - Страна 3
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   

Садржај рачуна према Закону о порезу на додату вредност

Према члану 42. Закона о ПДВ, рачун нарочито садржи следеће податке:

 1. назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
 2. место и датум издавања и редни број рачуна;
 3. назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
 4. врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;
 5. датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
 6. износ основице;
 7. пореску стопу која се примењује;
 8. износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
 9. напомену о пореском ослобођењу.

Рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава издавалац рачуна, а остали се дају примаоцу добара и услуга.

Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, прописује одређене случајеве које ћемо објаснити на одговрајућим примерима.

Садржај рачуна за робу

Правилник о евиденцији промета робе и услуга прописује садржај исправа које прате робу.

Тако „исправа која прати робу и на основу које се води евиденција мора бити у оригиналу и, поред осталог, обавезно садржи податке о одговорном лицу које ту исправу потписује, односно оверава је печатом и одговара за тачност података унетих у ту исправу (име и презиме, адреса, број телефона и други контакт подаци за проверу тачности садржине унете у исправу).

Такође, „отпремница, фактура, доставница, пријемница или друга одговарајућа исправа за робу обавезно садржи:

 • назив, седиште и жиро-рачун испоручиоца робе односно продавца,
 • место и адресу објекта из кога се роба отпрема са именом и презименом и потписом лица које је издало робу,
 • број под којим је исправа евидентирана у прописаној евиденцији и датум издавања исправе,
 • назив и адресу примаоца робе и потпис лица које је робу запримило,
 • назив робе, количину, цену по јединици мере, укупну вредност робе и
 • податке о превознику робе.“

Електронско потписивање рачуна

Према Закону о рачуноводству и ревизији:

 • рачуноводствена исправа достављена електронским путем мора да буде потписана електронским потписом и потврђена електронском поруком између пошиљаоца и примаоца, у складу са законом.
 • рачуноводствене исправе састављене у електронском облику на рачунару морају да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или други ауторизовани електронски потпис.

Дакле, могуће је да рачун буде електронски потписан, у складу са прописима који уређују ту материју.
У пракси електронско потписивање се своди на добијање квалификованог електронског сертификата од овлашћеног сертификационог тела, и на правилну примену (у организационом, техничком и правном смислу) таквог начина потписивања.

Треба знати да се „електронски документ који је изворно настао у електронском облику сматра оригиналом“, док се „електронски документ који је настао дигитализацијом изворног документа чија форма није електронска, сматра се копијом изворног документа“. Дакле датотека (фајл) која садржи скенирани папирни документ сматра се копијом изворног документа.

Такође треба имати у виду и следеће одредбе Закона о електронском документу:

 • Електронски документ не може имати копију у електронском облику.
 • Копија електронског документа на папиру израђује се овером штампаног примерка спољне форме приказа електронског документа.
 • Копија електронског документа на папиру мора да садржи ознаку да се ради о копији електронског документа.

Из наведеног се може закључити да је једноставније створити услове за електронско потписивање рачуна за извршене услуге, у односу на рачун или рачун-отпремницу за испоручену робу. Рачун за робу, а поготово отпремница има потписе више лица на себи и физички мора да прати робу, тако да је мало вероватно да ће отпремнице скорије бити електронски потписиване.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла