Baner
Baner
Kako da napravim račun (fakturu) i predračun (profakturu)? - Strana 3
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   

Sadržaj računa prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost

Prema članu 42. Zakona o PDV, račun naročito sadrži sledeće podatke:

 1. naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa;
 4. vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poresku stopu koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomenu o poreskom oslobođenju.

Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, propisuje određene slučajeve koje ćemo objasniti na odgovrajućim primerima.

Sadržaj računa za robu

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga propisuje sadržaj isprava koje prate robu.

Tako „isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o odgovornom licu koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).

Takođe, „otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži:

 • naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca,
 • mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu,
 • broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave,
 • naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo,
 • naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i
 • podatke o prevozniku robe.“

Elektronsko potpisivanje računa

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji:

 • računovodstvena isprava dostavljena elektronskim putem mora da bude potpisana elektronskim potpisom i potvrđena elektronskom porukom između pošiljaoca i primaoca, u skladu sa zakonom.
 • računovodstvene isprave sastavljene u elektronskom obliku na računaru moraju da imaju elektronski potpis osobe koja je ispravu sastavila ili drugi autorizovani elektronski potpis.

Dakle, moguće je da račun bude elektronski potpisan, u skladu sa propisima koji uređuju tu materiju.
U praksi elektronsko potpisivanje se svodi na dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata od ovlašćenog sertifikacionog tela, i na pravilnu primenu (u organizacionom, tehničkom i pravnom smislu) takvog načina potpisivanja.

Treba znati da se „elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom“, dok se „elektronski dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenta čija forma nije elektronska, smatra se kopijom izvornog dokumenta“. Dakle datoteka (fajl) koja sadrži skenirani papirni dokument smatra se kopijom izvornog dokumenta.

Takođe treba imati u vidu i sledeće odredbe Zakona o elektronskom dokumentu:

 • Elektronski dokument ne može imati kopiju u elektronskom obliku.
 • Kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje se overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta.
 • Kopija elektronskog dokumenta na papiru mora da sadrži oznaku da se radi o kopiji elektronskog dokumenta.

Iz navedenog se može zaključiti da je jednostavnije stvoriti uslove za elektronsko potpisivanje računa za izvršene usluge, u odnosu na račun ili račun-otpremnicu za isporučenu robu. Račun za robu, a pogotovo otpremnica ima potpise više lica na sebi i fizički mora da prati robu, tako da je malo verovatno da će otpremnice skorije biti elektronski potpisivane.
 
Joomla templates by a4joomla