Baner
Baner
Kako da napravim račun (fakturu) i predračun (profakturu)? - Strana 2
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   

Iz gornjeg spiska propisa očigledno je da izrada računa može da bude komplikovana. Da bi zadovoljili svrhu pisanja ovog članka, a to je da pomognemo čitaocima da sastave račun ili da provere da li je njihov postojeći račun u skladu sa propisima, pokušaćemo da izvršimo sistematizaciju obavezne sadržine računa.

Opšti sadržaj računa (prema Zakonu o računovdstvu i reviziji i Zakonu o privrednim društvima)

Opšti sadržaj računa, odnosno sadržaj koji se pojavljuje na svim računima određen je Zakonom o računovodstvu i Zakonom o privrednim društvima. Odredbe ovih zakona se odnose na sve računovodstvene isprave i na sva poslovna pisma. Kako je račun ujedno i računovodstvena isprava i poslovno pismo, ove odredbe se odnose i na račun.

Račun predstavlja računovodstvenu ispravu. Prema Zakonu računovodstvu računovodstvena isprava (koja može biti u pisanom ili elektronskom obliku) „predstavlja pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promeni i obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave može saznati osnov i vrsta poslovne promene i koja je potpisana od strane lica koja su ovlašćena za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava“.

Dalje se navodi da „lica odgovorna za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava svojim potpisom, u pisanom ili elektronskom obliku, potvrđuju da je računovodstvena isprava potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu. Kontrolu računovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su zadužena materijalnim stvarima (vrednostima) na koje se isprave odnose. Računovodstvene isprave sastavljene u elektronskom obliku na računaru moraju da imaju elektronski potpis osobe koja je ispravu sastavila ili drugi autorizovani elektronski potpis.“

Dakle, račun, kao i svaka druga računovodstvena isprava treba:

 • da pokazuje osnov i vrstu poslovne promene (u ovom slučaju to je prodaja)
 • da je potpun
 • da je istinit
 • da je računski tačan
 • da je potpisan od strane lica ovlašćenog za sastavljane računa
 • da je potpisan od strane lica ovlašćenog za kontrolu računa

Obratite pažnju na to da svaka računovdstvena isprava treba da ima 2 potpisa na sebi. Potpis lica koje je sastavilo računovodstvenu ispravu i potpis lica koje je zaduženo za kontrolu isprave. Pri tome „kontrolu računovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su zadužena materijalnim stvarima (vrednostima) na koje se isprave odnose". U manjim firmama, ako nije drugačije određeno unutrašnjim aktom, kontrolu vrši direktor (kao zakonski zastupnik).

U članu 22. Zakona o privrednim društvima, koji reguliše upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima, propisano je koje podatke treba da sadrže poslovna pisma i drugi dokumenti privrednog društva, uključujući i dokumente u elektronskoj formi, a koji su upućeni trećim licima. To su sledeći podaci:

 • poslovno ime i pravna forma društva,
 • sedište društva,
 • registar u koji je registrovano i broj registracije društva,
 • poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun, i broj računa u banci i
 • poreski identifikacioni broj (PIB).

U slučaju društva s ograničenom odgovornošću, zatvorenog i otvorenog akcionarskog društva, pored gornjih podataka poslovna pisma i drugi dokumenti sadrže i podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

Poslovna pisma i drugi dokumenti jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva sadrže naznaku da se radi o jednočlanom društvu.

Članom 51. Zakona o privrednim društvima propisano je da se odredbe tog zakona o poslovnom imenu shodno primenjuju i na preduzetnika. To znači da memorandum preduzetnika takođe treba da sadrži navedene  podatke koji postoje i koji se na tog preduzetnika odnose.

Račun, kao poslovni dokument upućen stranama izvan firme, takođe treba da sadrži gore navedene stavke. Ovo se praktično rešava izradom memoranduma sa navedenim svim propisanim podacima. Više o ovome pročitajte u članku Kako napraviti memorandum.
 
Joomla templates by a4joomla