Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija - Strana 4
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Vrednost ulaganja

Član 14

Kao vrednost ulaganja iz člana 13. ove uredbe uzimaju se u obzir ulaganja u osnovna sredstva korisnika sredstava, izvršena od strane investitora. Pod osnovnim sredstvima se u smislu ove uredbe smatraju:

 1. materijalna imovina koja se odnosi na: zemljište, zgrade, građevine, postrojenja, mašine i opremu, osim transportnih sredstava;
 2. nematerijalna imovina koja nastaje prenosom tehnologije, sticanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustava (know-how) ili nepatentiranog tehničkog znanja, koja su navedena u završnom računu korisnika sredstava, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Izuzimajući zemljište i zgrade, troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, kod projekata u sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine kao vrednost ulaganja uzima se u obzir i vrednost ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 15

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

 1. reference investitora;
 2. udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;
 3. održivost investicije/trajnost poslovanja;
 4. nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače;
 5. efekti investicije na ljudske resurse;
 6. ocena uticaja na životnu sredinu;
 7. obim izvoza;
 8. supstitucija uvoza;
 9. efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;
 10. (brisana).

Način i postupak dodele sredstava

1. Javni oglas

Član 16

Dodela sredstava vrši se u postupku koji se sprovodi u skladu sa javnim oglasom i ovom uredbom.
Javni oglas priprema i objavljuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Javni oglas se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na veb stranici Agencije.

Javni oglas naročito sadrži:

 1. podatke o sredstvima koja se dodeljuju;
 2. uslove za dodelu sredstava;
 3. kriterijume za ocenu investicionog projekta;
 4. rok za podnošenje prijave;
 5. adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;
 6. adresu na koju se dostavljaju prijave;
 7. datum otvaranja prijava.

 
Joomla templates by a4joomla