Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija - Strana 5
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

2. Prijava za učestvovanje u postupku

Član 17

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se Agenciji u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Prijava sadrži naročito:

  1. osnovne informacije o podnosiocu prijave, odnosno investitoru;
  2. podatke o investicionom projektu;
  3. opšte podatke o investitoru (vizija, ciljevi, podaci o proizvodima i uslugama, podaci o prodaji i glavnim izvoznim tržištima);
  4. opšte podatke o pravnom licu registrovanom u Republici Srbiji, ako je podnosilac prijave strani investitor.

Uz prijavu se podnosi:

  1. investicioni projekat/biznis plan za čiju realizaciju se traže sredstva;
  2. original ili overenu fotokopiju bilansa stanja i uspeha za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik;
  3. projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave;
  4. original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, koji nije stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;
  5. pisana izjava da li su za realizaciju istog investicionog projekta već dodeljena i po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje sadržinu i obrazac prijave.

3. Komisija za ocenu prijava

Član 18

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom proverava Komisija za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija) i daje Ministru predlog za dodelu sredstava.

Komisiju rešenjem obrazuje Ministar na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Agencije.
Komisija ima predsednika i najmanje dva člana, s tim što je predstavnik iz Ministarstva ujedno i predsednik Komisije.

4. Otvaranje prijava

Član 19

Otvaranje prijava je javno.

Izuzetno, Agencija može iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne i državne tajne da odluči da postupak otvaranja prijava ne bude javan, što se navodi u javnom oglasu.

5. Ocena prijava

Član 20

Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave Komisija ne razmatra.

Komisija razmatra investicione projekte u odnosu na uslove, mesto investiranja i propisane kriterijume.
Ministar donosi odluku o dodeli sredstava, koja sadrži podatke o investicionom projektu, korisniku sredstava i o iznosu dodeljenih sredstava.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Komisija dostavlja obrazloženo obaveštenje o rezultatima sprovedenog postupka ocene prijava, odnosno investicionih projekata, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana okončanja postupka, odnosno od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

6. Prigovor

Član 21

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi Ministru, u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Ministar odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.


 
Joomla templates by a4joomla