Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija - Strana 6
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Isplata dodeljenih sredstava

1. Zahtev za isplatu dodeljenih sredstava

Član 22

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu zahteva za isplatu koji Agenciji podnosi korisnik sredstava, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava.

2. Dinamika isplate

Član 23

Dodeljena sredstva isplaćuju se u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

 1. po zaključenju kupoprodajnog ugovora za objekat ili zemljište ili ugovora o zakupu zemljišta ili objekta, odnosno dostavljanjem izvoda iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga;
 2. po dobijanju dozvole za izgradnju, odnosno dozvole za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekta, koja ne može biti starija od tri godine od dana podnošenja zahteva za isplatu;
 3. po dobijanju upotrebne dozvole za objekat ili objekte čija je izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija predviđena investicionim projektom;
 4. po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana za projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine koji predviđaju zakup poslovnih prostorija dodeljena sredstva se isplaćuju u dve jednake tranše po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

 1. po zaključenju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u trajanju ne kraćem od tri godine od dana završetka investicionog projekta;
 2. po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Nenaplaćeni iznos sredstava iz prethodnog perioda prenosi se za isplatu u sledećem isplatnom periodu.

Član 23a

Dodeljena sredstva za ulaganje od posebnog značaja i za velike investicione projekte isplaćuju se:

 1. procentualno
  • u odnosu na visinu ulaganja u svakoj godini trajanja investicionog projekta i to u iznosu koji je srazmeran ukupnoj visini ulaganja, ili
  • u odnosu na broj zaposlenih u svakoj godini trajanja investicionog projekta i to u iznosu koji je srazmeran ukupnom broju novih radnih mesta predviđenih investicionim projektom; ili
 2. 2) jednokratno u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima
  • po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom, ili
  • po ostvarenju ukupne visine ulaganja predviđene investicionim projektom.

3. Ugovor o dodeli sredstava

Član 24

Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom dodeljenih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom vezane za dinamiku realizacije investicije.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da po osnovu izdate bankarske garancije, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

4. Bankarska garancija

Član 25

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.
Bankarska garancija iz stava 1. ovog člana je garancija plativa na prvi poziv, izdata od strane poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije sa rokom važenja tri godine za prve tri isplatne tranše, odnosno tri godine i šest meseci za četvrtu isplatnu tranšu.

Za ulaganje od posebnog značaja i za velike investicione projekte rok važenja bankarske garancije utvrđuje se ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa rokom realizacije investicionog programa i načinom isplate utvrđenom članom 23a ove uredbe.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta

Član 26

Korisnici sredstava dostavljaju Agenciji polugodišnje izveštaje o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva.

Korisnici sredstava na kraju svake godine podnose izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju.
Nacionalna služba za zapošljavanje vrši kontrolu broja zaposlenih kod korisnika sredstava u periodu od tri godine po realizaciji investicionog projekta i dostavlja izveštaj Agenciji.

Ulaganje od posebnog značaja

Član 27

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Za svaku budžetsku godinu utvrđuje se maksimalan iznos za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa prioritetima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti za finansiranje ulaganja Republike Srbije u kapital zajedničkog privrednog društva, kao i za dodelu bespovratnih sredstava investitoru koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkom privrednom društvu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje.

Član 28

Republika Srbija može u zajedničko privredno društvo kao ulog uneti novčana sredstva, pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga prava koja su u njenoj svojini, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 29

Ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuje se između Republike Srbije i investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, iznos eventualno dodeljenih bespovratnih sredstava i sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije.

U slučaju osnivanja zajedničkog privrednog društva, ugovorom iz stava 1. ovog člana urediće se postupak, način i uslovi za eventualno istupanje Republike Srbije iz takvog privrednog društva.

Završne odredbe

1. Prestanak važenja drugih propisa

Član 30

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", br. 34/10 i 41/10).

2. Stupanje na snagu

Član 31

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 31. decembra 2012. godine. 
Joomla templates by a4joomla