Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција
Е-Издаваштво - Коментари прописа

("Сл. гласник РС", бр. 42/2011, 46/2011 и 84/2011)

Садржина уредбе

Члан 1

Овом уредбом уређују се услови и начини привлачења директних инвестиција на територију Републике Србије, критеријуми за доделу средстава, динамика исплате додељених средстава, као и друга питања од значаја за повећање конкурентности привреде Републике Србије кроз прилив директних инвестиција које имају повољан утицај на отварање нових радних места, трансфер нових знања и технологија, за уједначавање регионалног развоја Републике Србије, оживљавање девастираних подручја и подручја од посебног интереса, а нарочито привлачење инвестиција у аутомобилској, електронској и индустрији информационих и телекомуникационих технологија и туризму.

Појмови

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

 1. директне инвестиције јесу нова улагања у основна средства привредног друштва у производном сектору или сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или сектору туризма, а којима се обезбеђује отварање нових радних места и то у случају:
  1. започињања обављања нове пословне делатности,
  2. проширења постојеће делатности,
  3. диверсификације постојећег производног програма у нове, додатне производе,
  4. битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности;
  5. (брисана).
 2. инвеститор је привредно друштво који учествује у поступку доделе средстава;
 3. корисник средстава јесте привредно друштво регистровано у складу са прописима Републике Србије којем су додељена средства у складу са овом уредбом;
 4. девастираним подручјима сматрају се јединице локалне самоуправе чији је степен развијености испод 50% републичког просека према званичним подацима органа надлежног за послове статистике, и то: Мерошина, Бојник, Трговиште, Мало Црниће, Тутин, Бела Паланка, Сврљиг, Кнић, Жабари, Босилеград, Голубац, Куршумлија, Ражањ, Гаџин Хан, Сјеница, Жагубица, Медвеђа, Рековац, Осечина, Блаце, Црна Трава, Житорађа, Владичин Хан, Мали Зворник, Пландиште, Житиште, Нова Црња, Прешево, Бујановац, Кучево, Бабушница, Власотинце, Лебане, Мионица, Пријепоље, Крупањ, Рача, Дољевац, Варварин и Љубовија;
 5. подручјима од посебног интереса сматрају се градови и општине са више од 50000 становника и са стопом незапослености већом од 20%, према званичним подацима органа надлежног за послове статистике, изузимајући градове и општине на чијој територији је формирана слободна царинска зона у складу са законом којим се уређују слободне зоне;
 6. услуге које могу бити предмет међународне трговине су услуге у области информационо комуникационих технологија које јесу или могу бити предмет извоза, обједињено и/или уступљено обављање административних процеса корпорација, као и кориснички центри, логистички и дистрибутивни центри, пројектни и дизајн центри;
 7. улагање од посебног значаја јесте улагање у вредности од најмање 200 милиона евра којим се обезбеђује отварање најмање 1000 нових радних места, све у периоду до највише десет година од дана почетка инвестирања, а које доприноси решавању питања незапослености, повећању извоза или супституцији увоза, као и развоју привреде Републике Србије;
 8. инвеститор који врши улагање од посебног значаја јесте реномирано привредно друштво или конзорцијум повезаних привредних друштава који заједно чине јединствену и неодвојиву производно-технолошку целину, а који испуњава високе стандарде у делатности којом се бави, у смислу финансијских, пословних и техничко-технолошких капацитета;
 9. заједничко привредно друштво јесте привредно друштво у које, поред инвеститора који врши улагање од посебног значаја, улаже и Република Србија;
 10. велики инвестициони пројекат јесте улагање у вредности од најмање 50 милиона евра којим се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места у периоду до највише десет година од дана почетка инвестирања, а који доприноси развоју привреде Републике Србије;
 11. стратешки пројекат из области туризма представља пројекат из области туризма којим се спроводи Стратегијски мастер план или Програм развоја туристичког производа или Програм развоја туризма.

Извори и намена средстава за привлачење директних инвестиција

Члан 3

Средства за привлачење директних инвестиција (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету Републике Србије, у зависности од расположивих средстава.

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешких пројеката из области туризма.

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне пољопривредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла