Банер
Банер
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција - Страна 3
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Уговор о међусобним правима и обавезама министарства и корисника средстава

Члан 8

Међусобна права и обавезе у вези са начином и условима изградње инфраструктуре и рефундацијом дела уложених средстава уређују се уговором који закључују министарство надлежно за послове економије и регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) и корисник средстава.

Уговор из става 1. овог члана садржи и рок за исплату средстава, као и одредбу којом се предвиђа да ће износ средстава који се исплаћује зависити од оствареног прихода и реализације приоритетних обавеза буџета Републике Србије.

Министарство може да раскине уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник средстава који је преузео обавезу изградње инфраструктуре не испуњава услове утврђене овом уредбом, уговором и не испуњава неопходне услове у складу са прописима Републике Србије.

Надзор и праћење реализације

Члан 9

Корисник средстава ангажује лице које врши надзор над извођењем инфраструктурних радова.
Извођач радова доставља Министарству приспеле ситуације (авансна, привремена и окончана) уз извештај надзорног органа.

Својина на изграђеној инфраструктури

Члан 10

Инфраструктура изграђена средствима из ове уредбе је у јавној својини, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Изузетно од става 1. овог члана, инфраструктура изграђена за потребе инвеститора који уложи преко 10 милиона евра и отвори преко 300 нових радних места, а која је искључиво у функцији конкретног инвестиционог пројекта, постаје својина инвеститора.

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Члан 11

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори који имају инвестиционе пројекте у секторима за које се у складу са овом уредбом додељују средства.

Изузимање од права на доделу средстава

Члан 12

Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори:

 1. којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума,
 2. против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за покретање стечајног поступка,
 3. која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
 4. којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене,
 5. чији је оснивач или већински власник Република Србија.

Услови за доделу средстава

Члан 13

Средства се додељују у зависности од сектора и места инвестирања за:

 1. инвестиције у производни сектор чија је минимална вредност улагања милион евра и којим се обезбеђује отварање најмање 50 нових радних места;
 2. инвестиције у производни сектор у девастирана подручја и подручја од посебног интереса чија је минимална вредност улагања 500.000 евра и којим се обезбеђује отварање најмање 50 нових радних места;
 3. инвестиције у сектор услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност улагања 500.000 евра и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места, односно инвестиције у стратешке пројекте из области туризма чија је минимална вредност улагања 5.000.000 евра и којима се обезбеђује отварање најмање 50 нових радних места;
 4. велике инвестиционе пројекте под условом да најмање 20% од вредности инвестиционог пројекта буде реализовано најкасније до истека рока од једне године од дана потписивања уговора из члана 24. ове уредбе.

Средства могу бити додељена само под следећим условима:

 1. да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава,
 2. да се број радних места код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта, односно након исплате последње транше додељених средстава не смањи у периоду од најмање три године.
 3. у случају закупа пословних просторија, закуп се мора наставити најмање три године након предвиђеног датума завршетка инвестиционог пројекта.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла