Baner
Baner
Objašnjenje o postupku izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju - Strana 2
Vesti
četvrtak, 17 novembar 2011 12:06

4. Postupak sa pošiljkama u poštama carinjenja

Angažovani carinski službenici u poštama carinjenja dužni su da ažurno prate informacije koje dostavlja poštanski operator. S tim u vezi, carinski službenici analiziraju te informacije o pošiljkama koje će biti dopremljene i rukovodeći se kriterijumima upravljanja rizikom donose odluku o eventualnoj potrebi pregleda određenih pošiljaka. Te pošiljke carinski službenici označavaju u primljenom obaveštenju, štampaju tako označeno obaveštenje i uručuju službenicima poštanskog operatora u pošti carinjenja, čija je obaveza da ih po dopremi učini dostupnim carinskim službenicima radi carinskog pregleda.

Nakon dopreme pošiljki angažovani carinski službenici vrše pregled pošiljki koje su prethodno za to određene.

Kao rezultat pregleda u smislu člana 93. Carinskog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2010), angažovani carinski službenik može konstatovati ispravnost pošiljke, što znači dalju otpremu te pošiljke uz upotrebu obrasca CP 72. S tim u vezi, carinski službenik koji je vršio pregled na poleđini obrasca CP 72 staviće zabelešku „Pošiljka pregledana" i overiti je (otisnuti službeni pečat organizacione jedinice, svoj faksimil, upisati datum i potpis).

Ukoliko se pregledom pošiljke ustanovi iepravilnost, na primer razlika u količini, vrsti ili vrednosti robe od one koja je navedena u fakturi, kao i ostala neslaganja zbog kojih ne može da se sprovede navedeni postupak, shodnom primenom člana 100. Carinskog zakona izvršiće se poništavanja obrasca CP 72 za predmetnu pošiljku, odnosno za svaki paket. U tom slučaju obaveza je poštanskog operatora da o toj odluci obavesti preduzetnika odnosno privredno društvo koje izvozi robu i dostavi mu predmetno rešenje nadležne organizacione jedinice u pošti carinjenja, s tim što ukoliko su ispunjeni ostali uslovi, izvoznik može podneti za predmetnu pošiljku izvoznu carinsku deklaraciju (JCI). Postupak poništavanja obrasca CP 72, a u skladu sa navedenim članom Carinskog zakona, ne isključuje primenu kaznenih mera ukoliko su se za to stekli potrebni uslovi.

Manipulaciju sa poštanskim pošiljkama za koje je potrebno uložiti izvoznu carinsku deklaraciju, njihovo čuvanje i ostale potrebne radnje do momenta otpreme preuzima na sebe poštanski operator.

5. Postupak carinskih službenika sa obrascima CP 72 i fakturama

Nakon okončanog pregleda pošiljaka koje su za to bile određene, angažovani carinski službenik zavodi u kontrolnik sve primerke obrasca CP 72 (kako za one za koje je okončan pregled, tako i onih koje nisu bile ni određene za pregled) i na obrascu u rubrici „Carina" vrši overu svih primeraka, time što upisuje datum i odvojeno kosom crtom broj iz delovodnika, nakon čega se potpisuje i ostavlja otisak svog službenog faksimila i okrugli pečat organizacione jedinice. Jedan primerak tako overenog obrasca CP 72, zajedno sa fakturom za tu pošiljku, koja je takođe prethodno overena od strane angažovanog carinskog službenika, organizaciona jedinica Uprave carina u pošti carinjenja zadržava i odlaže u kontrolnik odobrenih izvoznih postupaka. Drugi primerak overenog obrasca CP 72 uručuje se poštanskom operatoru, čija je obaveza da ga dostavi izvozniku kome on služi kao dokaz o odobrenom i izvršenom izvozu, a u cilju ostvarivanja prava na način definisan Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2004 ... 79/2011). Dalji postupak i način otpreme navedenih pošiljaka vrši se kao i do sada.

6. Postupak sa navedenim pošiljkama koje se vraćaju iz inostranstva kao neuručene

Za pošiljke koje su izvozno otpremljene uz upotrebu obrasca CP 72, a vraćaju se iz inostranstva kao neuručene (na primer razlog može biti da je primalac u međuvremenu promenio adresu ili slično), sprovodi se redovan postupak kao da su otpremljene izvoznom carinskom deklaracijom. S tim u vezi obaveza je izvoznika da dokaže prethodno odobren izvoz te pošiljke na osnovu popunjenog i overenog obrasca CP 72, uz mogućnost podnošenja zahteva za oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina za predmetnu pošiljku, u skladu sa odredbama Carinskog zakona.

Poštanski operator je u obavezi da pre početka primene ovog objašnjenja sačini internu proceduru za sprovođenje ovog postupka, a jedan primerak te procedure dostavi Upravi carina.

Navedeni postupak primenjuje se od 15.11.2011. godine.

Akt Uprave carina 148-03-030-04-6/7/2011 od 07.11.2011.godine

 
Joomla templates by a4joomla