Банер
Банер
Објашњење о поступку извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају
Вести
четвртак, 17 новембар 2011 12:06

Извор: Управа царина Србије

У складу са чланом 179. став 4. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник Републике Србије", број 93/2010 - у даљем тексту: Уредба), предузетницима и привредним друштвима са седиштем у Републици Србији може се одобрити да усмено декларишу за извоз поштанске пошиљке које садрже робу мањег економског значаја. То значи да у свакој јединици поштанске мреже на територији Републике Србије могу се предати наведене пошиљке ЈП ПТТ саобраћаја „Србија", (у даљем тексту: поштанском оператору), без обавезе подношења извозне царинске декларације (ЈЦИ).

1. Пошиљке које су предмет овог објашњења

Ово објашњење односи се искључиво на поштанске пошиљке (писмоносне и пакетне), које се без ограничења у погледу учесталости, отпремају од стране предузетника и привредних друштава ради извоза и које прати фактура у укупној вредности до 1.000,00 ЕУР-а, или до исте противвредности изражене у некој другој валути. Наведеним поступком не могу бити обухваћене поштанске пошиљке за чији извоз су потребне претходне сагласности, уколико их већ не поседују, роба чији је извоз забрањен, као и пошиљке које у извозу прати доказ о пореклу робе.

2. Поступак у јединицама поштанске мреже

Поштански оператор прима отворене поштанске пошиљке описане у претходном ставу у свим јединицама поштанске мреже на територији Републике Србије. Поштански оператор дужан је да изврши том приликом контролу садржаја пошиљке. Уколико се након контроле установи да пошиљка може бити отпремљена, поштански оператор прихвата пошиљку и оверава образац ЦП 72 у шест примерака, за сваку пошиљку посебно (копија наведеног обрасца у прилогу овог објашњења). Један примерак попуњеног и овереног обрасца поштански оператор уручује извознику, као доказ о предаји робе за извоз. У складу са чланом 190. Уредбе, сматра се да су ове поштанске пошиљке пријављене царинском органу за извоз у тренутку када их је прихватио поштански оператор. Након тога поштански оператор доставља наведене пошиљке поштама царињења, месно надлежним према седишту јединице поштанске мреже. Сваку пошиљку прати одговарајући број попуњених образаца ЦП 72 (за сваки пакет) и фактура, од чега два примерка обрасца ЦП 72 и једна фактура намењени су за потребе организационе јединице Управе царина у пошти царињења.

3. Електронска комуникација између поштанског оператора и Управе царина

У циљу спровођења мера царинске контроле и мера царинског надзора, као и убрзања царинског поступка, поштански оператор доставиће у електронској форми информацију Управи царина о свим поштанским пошиљкама које се извозе на напред објашњен начин. Уколико се пошиљка састоји из више од 1 пакета и сви пакети из исте пошиљке из било ког разлога не могу бити истовремено допремљени пошти царињења, Управи царина неће се достављати информација о њима, с обзиром да евентуалну одлуку о потреби прегледа царински службеници могу донети искључиво за комплетне пошиљке.

Наведене податке поштански оператор доставиће Управи царина разврстане по поштама царињења (ЦИ Пошта Београд, шифра 11045, ЦР Пошта Нови Сад, шифра 21059 и ЦР Пошта Ниш, шифра 15083) и то пре него што пошиљке буду допремљене наведеним поштама царињења.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла