Baner
Baner
Objašnjenje o postupku izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju
Vesti
četvrtak, 17 novembar 2011 12:06

Izvor: Uprava carina Srbije

U skladu sa članom 179. stav 4. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 93/2010 - u daljem tekstu: Uredba), preduzetnicima i privrednim društvima sa sedištem u Republici Srbiji može se odobriti da usmeno deklarišu za izvoz poštanske pošiljke koje sadrže robu manjeg ekonomskog značaja. To znači da u svakoj jedinici poštanske mreže na teritoriji Republike Srbije mogu se predati navedene pošiljke JP PTT saobraćaja „Srbija", (u daljem tekstu: poštanskom operatoru), bez obaveze podnošenja izvozne carinske deklaracije (JCI).

1. Pošiljke koje su predmet ovog objašnjenja

Ovo objašnjenje odnosi se isključivo na poštanske pošiljke (pismonosne i paketne), koje se bez ograničenja u pogledu učestalosti, otpremaju od strane preduzetnika i privrednih društava radi izvoza i koje prati faktura u ukupnoj vrednosti do 1.000,00 EUR-a, ili do iste protivvrednosti izražene u nekoj drugoj valuti. Navedenim postupkom ne mogu biti obuhvaćene poštanske pošiljke za čiji izvoz su potrebne prethodne saglasnosti, ukoliko ih već ne poseduju, roba čiji je izvoz zabranjen, kao i pošiljke koje u izvozu prati dokaz o poreklu robe.

2. Postupak u jedinicama poštanske mreže

Poštanski operator prima otvorene poštanske pošiljke opisane u prethodnom stavu u svim jedinicama poštanske mreže na teritoriji Republike Srbije. Poštanski operator dužan je da izvrši tom prilikom kontrolu sadržaja pošiljke. Ukoliko se nakon kontrole ustanovi da pošiljka može biti otpremljena, poštanski operator prihvata pošiljku i overava obrazac CP 72 u šest primeraka, za svaku pošiljku posebno (kopija navedenog obrasca u prilogu ovog objašnjenja). Jedan primerak popunjenog i overenog obrasca poštanski operator uručuje izvozniku, kao dokaz o predaji robe za izvoz. U skladu sa članom 190. Uredbe, smatra se da su ove poštanske pošiljke prijavljene carinskom organu za izvoz u trenutku kada ih je prihvatio poštanski operator. Nakon toga poštanski operator dostavlja navedene pošiljke poštama carinjenja, mesno nadležnim prema sedištu jedinice poštanske mreže. Svaku pošiljku prati odgovarajući broj popunjenih obrazaca CP 72 (za svaki paket) i faktura, od čega dva primerka obrasca CP 72 i jedna faktura namenjeni su za potrebe organizacione jedinice Uprave carina u pošti carinjenja.

3. Elektronska komunikacija između poštanskog operatora i Uprave carina

U cilju sprovođenja mera carinske kontrole i mera carinskog nadzora, kao i ubrzanja carinskog postupka, poštanski operator dostaviće u elektronskoj formi informaciju Upravi carina o svim poštanskim pošiljkama koje se izvoze na napred objašnjen način. Ukoliko se pošiljka sastoji iz više od 1 paketa i svi paketi iz iste pošiljke iz bilo kog razloga ne mogu biti istovremeno dopremljeni pošti carinjenja, Upravi carina neće se dostavljati informacija o njima, s obzirom da eventualnu odluku o potrebi pregleda carinski službenici mogu doneti isključivo za kompletne pošiljke.

Navedene podatke poštanski operator dostaviće Upravi carina razvrstane po poštama carinjenja (CI Pošta Beograd, šifra 11045, CR Pošta Novi Sad, šifra 21059 i CR Pošta Niš, šifra 15083) i to pre nego što pošiljke budu dopremljene navedenim poštama carinjenja.

 
Joomla templates by a4joomla