Baner
Baner
Obezbediti zaštitu i podršku svim porodiljama
Vesti
ponedeljak, 21 novembar 2011 11:20

Izvor: www.ombudsmanapv.org

Sprovođenje Zaključka Vlade Srbije o obavezama preduzetnica koje su nastale po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se odnose na period porodiljskog odustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta bila je tema odvojenih sastanaka u Beogradu zamenice Pokrajinskog ombudsmana Danice Todorov sa pomoćnicom ministra za finasnije Natašom Kovačević i direktorom Poreske uprave dr Dragutinom Radosavljevićem.

Od pomoćnice ministra i direktora Poreske uprave tražena su objašnjenja u vezi sa primenom Zaključka Vlade Srbije zbog toga što se instituciji Pokrajinskog ombudsmana gotovo svakodnevno javljaju porodilje koje imaju ovaj problem i upozoravaju da se Zaključak ne sprovodi, a poreske uprave im „blokiraju“ račune i tako naplaćuju dug po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje.

Zaključkom Vlade Srbije obaveze na ime doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnica koje koriste odsustvo, a delatnost su nastavile da obavljaju preko ovlašćenog poslovođe, preuzela je Republika Srbija, a odnosi se na obaveze koje su dospele za plaćanje i nisu izmirene do dana donošenja Zaključka, tačnije do 30. juna 2011. godine.

Direktor poreske uprave Dragutin Radosavljević je naglasio da se to ne odnosi na one koje su do 30. juna platile doprinose za socijalno osiguranje i saglasio se sa ocenom Pokrajinskog ombudsmana da je različito postupanje prema preduzetnicama porodiljama koje su izmirile obaveze i onima koje to nisu učinile neopravdano i da dovodi do pravljenja razlike samo na osnovu toga da li i kada su plaćena dugovanja.

U Ministarstvu finansija, tačnije Poreskoj upravi pristupilo se realizaciji ovog Zaključka tako što je od organizacionih jedinica zatraženo da dostave podatke koji se odnose na zaduženja porodilja preduzetnica koja su dospela, a nisu izmirena. U narednom periodu će preduzetnice na koje se ovaj Zaključak odnosi dobiti rešenja kojima će biti upoznate sa storniranim iznosom duga, kao i preostalim dugom.

Svim filijalama poreske uprave još jedanput će biti ukazano na to da primenjuju uputstvo o izdavanju uverenja porodiljama preduzetnicama o visini osnovice kako različito iskazivanje osnovice i poreskih zaduženja ne bi dovodilo do različitog postupanja gradskih/opštinskih uprava prilikom utvrđivanja visine naknade zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi  nege deteta.

Pomoćnica ministra finansija Nataša Kovačević je saglasna da Zaključak Vlade može da dovede do različitog tretmana porodilja preduzetnica, samo na osnovu toga da li su platile doprinse za socijalno osiguranje ili to nisu učinile i navela da Ministarstvo finansija preduzima mere i aktivnosti za usaglašavanje prakse i zakonodavnog okvira.

Pokrajinski ombudsman je krajem jula uputio predlog Ministarstvu finansija da se razmotri mogućnost dopune zaključka i predloži Vladi izmene koje će obezbediti da sve porodilje preduzetnice koje su bile zadužene po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009, 2010. i 2011. godini imaju jednak tretman, odnosno da se nezavisno od činjenice izmirenja obaveza, one svima otpišu, a preduzetnice same odluče o tome da li žele da im bude izvršen povraćaj sredstava ili da uplaćeni iznosi predstavljaju akontativne uplate za buduće obaveze.

Pokrajinski ombudsman je mišljenja da zaštitu i podršku moraju da uživaju sve porodilje, nezavisno od njihovog radnog odnosa, poslovnog opredeljenja ili preduzetničkog angažovanja, a svako drugačije postupanje se smatra postupanjem koje nije u skladu sa propisima i usvojenim politikama. Različito postupanje prema preduzetnicama porodiljama koje su izmirile obaveze i onima koje to nisu učinile je neopravdano i može se smatrati diskriminacijom, te je neophodno izvršiti izmene i dopune koje će dovesti do jednakog tretmana. 
Joomla templates by a4joomla