Банер
Банер
Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у решавање проблема незапослености - Страна 2
Вести

Национална служба за запошљавање

Позива јединице локалне самоуправе да се укључе у суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2012. години

Националним акционим планом запошљавања утврђени су циљеви политике запошљавања и приоритети који ће се реализовати у 2012. години.

Национални акциони план запошљавања за 2012. годину дефинише критеријуме за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања (у даљем тексту: АПЗ), предвиђених у локалним акционим плановима, средствима из републичког буџета.

Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Националним акционим планом запошљавања за 2012. годину, односно са покрајинским акционим планом запошљавања.

Јединица локалне самоуправе, односно територијална аутономија, која у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања, може поднети захтев за учешће у финансирању тог програма или мере.

И. ПРОГРАМИ ИЛИ МЕРЕ АПЗ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2012. годину, одобрава се учешће у финансирању следећих програма или мера АПЗ:

 • субвенције за самозапошљавање
 • субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
 • обуке за тржиште рада и
 • јавни радови.

ИИ. УСЛОВИ

Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера АПЗ је да територијална аутономија, односно јединица локалне самоуправе, има:

 • формиран локални савет за запошљавање;
 • донет локални акциони план запошљавања за 2012. годину;
 • обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере АПЗ (изузетно, уколико се ради о неразвијеној општини, министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава);
 • усклађене програме или мере АПЗ са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.

ИИИ. КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању програма или мера су:

 • степен развијености општине
 • индикатори на локалном тржишту рада
 • предвиђени ефекат програма или мера и економска оправданост.

ИВ. ПРИОРИТЕТИ

Приоритет за учешће у финансирању програма или мера АПЗ у 2012. години имају:

В. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2012. години
 2. одлука надлежног органа о формирању локалног савета за запошљавање
 3. локални акциони план запошљавања за 2012. годину.

ВИ. ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ

Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2012. години јединица локалне самоуправе или територијалне аутономије подноси Министарству економије и регионалног развоја, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање.

Образац захтева може се преузети на сајту www.nsz.gov.rs и у филијалама Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење захтева је 31. јануар 2012. године.

ВИИ. ОДЛУЧИВАЊЕ

Испуњеност услова за учешће у финансирању програма и мера АПЗ, у складу са критеријумима, проверава Национална служба за запошљавање, тако што прегледа приспеле захтеве и даје предлог на поднете захтеве Министарству економије и регионалног развоја, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.

Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву територијалне аутономије у року од 10 дана од дана достављања предлога Националне службе за запошљавање.

Програме и мере АПЗ (по одобреним захтевима) реализује Национална служба за запошљавање, након закључења споразума о начину и поступку реализације програма и мера активне политике запошљавања са јединицама локалне самоуправе, односно територијалне аутономије и након уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета РС. 
Јоомла templateс бy а4јоомла