Банер
Банер
Да ли се признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у софтвер?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-07-00453/2011-04 од 8.11.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала предузећа) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала предузећа) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Порески кредит из члана 48. Закона признаје се само за извршена улагања у основна средства у власништву обвезника која се, у складу са чланом 6. став 1. Правилника оКонтном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 114/06 ... 3/11, у даљем тексту: Правилник), исказује на рачунима групе 02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, а не и за улагања у осталу имовину (нематеријална улагања).

С тим у вези, уколико обвезник изврши улагања у одређено нематеријално средство (софтвер у конкретном случају), које се у пословним књигама (а у складу са чланом 5. Правилника) евидентира на одговарајућем рачуну групе рачуна 01 – Нематеријална улагања (на коме се исказују улагања у одређено немонетарно средство без физичког садржаја, које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се користи у административне сврхе), не признаје се право на порески кредит из члана 48. Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре. 
Јоомла templateс бy а4јоомла