Банер
Банер
Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагања у основна средства.
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-07-00449/2011-04 од 21.10.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% извршеног улагања (за мало правно лице 40%), с тим што не може бити већи од 50% обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање (за мало правно лице 70%).

При томе, неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, највише до лимита од 50%, односно 70% обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од десет година (члан 48. став 3. Закона).

Према члану 48. став 6. Закона, у случају отуђења основних средстава из ст. 1. и 2. овог члана пре истека рока од три године од дана набавке, осим услед статусних промена, порески обвезник губи право на порески кредит из ст. 1. и 2. овог члана и дужан је да даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској пријави обрачуна, као и да плати порез који би платио да није користио порески кредит, индексиран од дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на порески. кредит, до дана отуђења, стопом раста цена на мало према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

У случају отуђења основних средстава из члана 48. ст. 1. и 2. Закона након истека рока од три године од дана набавке, а пре истека рока из става 3. овог члана, обвезник нема право на даље коришћење неискоришћеног дела пореског кредита, почев од пореског периода у коме је извршио отуђење (члан 48. став 7. Закона).

Порески кредит из члана 48. Закона признаје се само за извршена улагања у основна средства у власништву обвезника која се, у складу са чланом 6. став 1. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 114/06 ... 3/11), исказују на рачунима групе 02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, а не и за улагања у осталу имовину (нпр. нематеријална улагања), уколико основна средства непосредно служе обављању делатности, односно ако су директно везана за функцију обављања претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односио наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник обавља.

С тим у вези, право на порески кредит за улагања извршена у пореском периоду за који се тражи признавање пореског кредита (уз испуњење Законом прописаних услова и подношење Обрасца ПК који је прописан Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица – „Сл. Гласник РС“, бр. 99/10 и 8/11) признаје се обвезнику и за улагања извршена у одређеној години по основу изградње пословног објекта, односно по основу набавке опреме, при чему порески кредит, који се признаје у том случају, износи 20% (40%) од набавне вредности конкретног објекта, односно опреме, утврђене у складу са МРС 16 (Некретнине, постројења и опрема) и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.

Министарство финансија напомиње да се право на порески кредит из члана 48. Закона не остварује за набавку опреме већ коришћене у Републици, сагласно одредби члана 50и став 1. Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла