Baner
Baner
Baner
Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica za ulaganja u osnovna sredstva.
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-07-00449/2011-04 od 21.10.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja (za malo pravno lice 40%), s tim što ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje (za malo pravno lice 70%).

Pri tome, neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, najviše do limita od 50%, odnosno 70% obračunatog poreza u tom poreskom periodu, ali ne duže od deset godina (član 48. stav 3. Zakona).

Prema članu 48. stav 6. Zakona, u slučaju otuđenja osnovnih sredstava iz st. 1. i 2. ovog člana pre isteka roka od tri godine od dana nabavke, osim usled statusnih promena, poreski obveznik gubi pravo na poreski kredit iz st. 1. i 2. ovog člana i dužan je da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio poreski kredit, indeksiran od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poreski. kredit, do dana otuđenja, stopom rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju otuđenja osnovnih sredstava iz člana 48. st. 1. i 2. Zakona nakon isteka roka od tri godine od dana nabavke, a pre isteka roka iz stava 3. ovog člana, obveznik nema pravo na dalje korišćenje neiskorišćenog dela poreskog kredita, počev od poreskog perioda u kome je izvršio otuđenje (član 48. stav 7. Zakona).

Poreski kredit iz člana 48. Zakona priznaje se samo za izvršena ulaganja u osnovna sredstva u vlasništvu obveznika koja se, u skladu sa članom 6. stav 1. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/06 ... 3/11), iskazuju na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, a ne i za ulaganja u ostalu imovinu (npr. nematerijalna ulaganja), ukoliko osnovna sredstva neposredno služe obavljanju delatnosti, odnosno ako su direktno vezana za funkciju obavljanja pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosio navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja.

S tim u vezi, pravo na poreski kredit za ulaganja izvršena u poreskom periodu za koji se traži priznavanje poreskog kredita (uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova i podnošenje Obrasca PK koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica – „Sl. Glasnik RS“, br. 99/10 i 8/11) priznaje se obvezniku i za ulaganja izvršena u određenoj godini po osnovu izgradnje poslovnog objekta, odnosno po osnovu nabavke opreme, pri čemu poreski kredit, koji se priznaje u tom slučaju, iznosi 20% (40%) od nabavne vrednosti konkretnog objekta, odnosno opreme, utvrđene u skladu sa MRS 16 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Ministarstvo finansija napominje da se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona ne ostvaruje za nabavku opreme već korišćene u Republici, saglasno odredbi člana 50i stav 1. Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla