Банер
Банер
Да ли обвезник има право на порески кредит из чл. 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају када изврши улагање у куповину стамбеног објекта?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-07-41/2011-04 од 3.8.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

У случају када обвезник изврши улагање у куповину некретнине, коју ће, искључиво, користити за пословне сврхе, као основно средство за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику којим се одређују делатности које обвезник обавља, односно за коришћење у производњи производа, испоруци добара или услуга, у административне сврхе, признаје му се право на порески кредит из члана 48. Закона, у пореском периоду у ком је извршено улагање у изградњу основног средства, уколико је предметни објекат, у складу са прописима о рачуноводству и МРС, евидентиран у пословним књигама обвезника на одговарајућем рачуну групе 02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства (у власништву обвезника).

С тим у вези, у случају када обвезник изврши улагање у куповину некретнине – стамбеног објекта, а који ће, искључиво, користити за пословне сврхе, као основно средство за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику којим се одређују делатности које обвезник обавља (нпр. за обављање делатности изнајмљивања некретнина), признаје му се право на порески кредит из члана 48. Закона, у пореском периоду у ком је извршено улагање у изградњу основног средства, уколико је предметни објекат, у складу са прописима о рачуноводству и МРС, евидентиран у пословним књигама обвезника на одговарајућем рачуну групе 02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства (у власништву обвезника). Међутим, у случају да предметни објекат не користи искључиво за обављање делатности (нпр. изнајмљивање некретнина), обвезник нема право на порески кредит из члана 48. Закона.

У сваком конкретном случају, Пореска управа у поступку пореске контроле утврђује све неопходне чињенице (на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника, као и других исправа и доказа), у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, које су од значаја за признавање пореског кредита из члана 48. Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла