Банер
Банер
Да ли обвезник чија је претежна регистрована делатност из подгрупе 01110 – Гајење жита и других засада има право на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит правних лица?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

Да ли обвезник чија је претежна регистрована делатност из подгрупе 01110 – Гајење жита и других засада има право на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит правних лица по основу улагања у изградњу (сопственог) објекта који ће користити за откуп, дораду, сортирање и паковање пољопривредних производа откупљених од коопераната, као и за смештај пољопривредних машина?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-451/2011-04 од 18.7.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Изузетно од члана 48. ст. 1. и 2. овог закона, обвезнику се, сходно одредби члана 48а Закона, признаје право на порески кредит у висини од 80% од улагања извршеног у тој години у основна средства у сопственом власништву за обављање делатности, под условом да је, у складу са законом којим се уређује класификација делатности и регистар јединица разврставања, разврстан према делатности коју претежно обавља у једну од делатности наведених у ставу 1. овог члана (међу којима је и делатност разврстана у област 01 – Пољопривреда), при чему се обвезнику (који је разврстан у смислу става 1. овог члана) признаје право на порески кредит за све делатности из става 1. овог члана које су уписане у његов оснивачки акт, односно наведене у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља.

Обвезник, који је према делатности коју претежно обавља разврстан у једну од делатности из члана 48а Закона (конкретно, подгрупа 01110 – Гајење жита и других засада, која се налази у оквиру области 01 – Пољопривреда, а која, између осталог, обухвата и гајење дувана, бербу и сушење листа дувана), извршио је улагања у изградњу (сопственог) објекта који ће (како произилази из садржине поднетог захтева) користити за откуп, дораду, сортирање и паковање пољопривредних производа откупљених од коопераната, као и за смештај пољопривредних машина (с обзиром да обвезник обавља и делатност производње пољопривредних машина).

Стим у вези, у случају када је, у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката, као претежну делатност регистровао делатност која је наведена у члану 48а став 1. Закона (у конкретном случају, подгрупа 1110 – Гајење дувана, берба и сушење листа дувана), обвезнику се за извршена улагања у основна средства признаје право на порески кредит по члану 48а Закона, под условом да предметна основна средства искључиво користи за обављање претежне (регистроване) делатности из члана 48а став 1. Закона, при чему Министарство финансија напомиње да уколико је обвезник разврстан према делатности коју претежно обавља у једну од производних делатности из члана 48а став 1. Закона, право на порески кредит му се признаје не само за улагања у делатност у коју је разврстан, већ и за улагања у све друге производне делатности наведене у ставу 1. члана 48а Закона које су уписане у његов оснивачки акт, односно наведене у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља.

Међутим, уколико је изградњом наведеног објекта обвезник извршио улагања у основна средства која му служе за обављање (других) делатности, које нису наведене у члану 48а Закона (нпр. откуп, сортирање, дорада, паковање производа или чување пољопривредних машина, које су обухваћене другим областима, а не пољопривредом), обвезник, према мишљењу Министарства финансија, не остварује право на порески кредит из члана 48а Закона, с тим што за извршена предметна улагања обвезник, уз испуњење услова прописаних Законом, остварује право на порески кредит из члана 48. Закона.

Министарство финансија напомиње да у сваком конкретном случају Пореска управа у поступку пореске контроле утврђује све неопходне чињенице (на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника, као и других исправа и доказа), у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, које су од значаја за признавање пореског кредита из члана 48а Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла