Baner
Baner
Baner
Da li obveznik čija je pretežna registrovana delatnost iz podgrupe 01110 – Gajenje žita i drugih zasada ima pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

Da li obveznik čija je pretežna registrovana delatnost iz podgrupe 01110 – Gajenje žita i drugih zasada ima pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica po osnovu ulaganja u izgradnju (sopstvenog) objekta koji će koristiti za otkup, doradu, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od kooperanata, kao i za smeštaj poljoprivrednih mašina?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-451/2011-04 od 18.7.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Izuzetno od člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona, obvezniku se, shodno odredbi člana 48a Zakona, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 80% od ulaganja izvršenog u toj godini u osnovna sredstva u sopstvenom vlasništvu za obavljanje delatnosti, pod uslovom da je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, razvrstan prema delatnosti koju pretežno obavlja u jednu od delatnosti navedenih u stavu 1. ovog člana (među kojima je i delatnost razvrstana u oblast 01 – Poljoprivreda), pri čemu se obvezniku (koji je razvrstan u smislu stava 1. ovog člana) priznaje pravo na poreski kredit za sve delatnosti iz stava 1. ovog člana koje su upisane u njegov osnivački akt, odnosno navedene u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja.

Obveznik, koji je prema delatnosti koju pretežno obavlja razvrstan u jednu od delatnosti iz člana 48a Zakona (konkretno, podgrupa 01110 – Gajenje žita i drugih zasada, koja se nalazi u okviru oblasti 01 – Poljoprivreda, a koja, između ostalog, obuhvata i gajenje duvana, berbu i sušenje lista duvana), izvršio je ulaganja u izgradnju (sopstvenog) objekta koji će (kako proizilazi iz sadržine podnetog zahteva) koristiti za otkup, doradu, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od kooperanata, kao i za smeštaj poljoprivrednih mašina (s obzirom da obveznik obavlja i delatnost proizvodnje poljoprivrednih mašina).

Stim u vezi, u slučaju kada je, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, kao pretežnu delatnost registrovao delatnost koja je navedena u članu 48a stav 1. Zakona (u konkretnom slučaju, podgrupa 1110 – Gajenje duvana, berba i sušenje lista duvana), obvezniku se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit po članu 48a Zakona, pod uslovom da predmetna osnovna sredstva isključivo koristi za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti iz člana 48a stav 1. Zakona, pri čemu Ministarstvo finansija napominje da ukoliko je obveznik razvrstan prema delatnosti koju pretežno obavlja u jednu od proizvodnih delatnosti iz člana 48a stav 1. Zakona, pravo na poreski kredit mu se priznaje ne samo za ulaganja u delatnost u koju je razvrstan, već i za ulaganja u sve druge proizvodne delatnosti navedene u stavu 1. člana 48a Zakona koje su upisane u njegov osnivački akt, odnosno navedene u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja.

Međutim, ukoliko je izgradnjom navedenog objekta obveznik izvršio ulaganja u osnovna sredstva koja mu služe za obavljanje (drugih) delatnosti, koje nisu navedene u članu 48a Zakona (npr. otkup, sortiranje, dorada, pakovanje proizvoda ili čuvanje poljoprivrednih mašina, koje su obuhvaćene drugim oblastima, a ne poljoprivredom), obveznik, prema mišljenju Ministarstva finansija, ne ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona, s tim što za izvršena predmetna ulaganja obveznik, uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom, ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona.

Ministarstvo finansija napominje da u svakom konkretnom slučaju Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, kao i drugih isprava i dokaza), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koje su od značaja za priznavanje poreskog kredita iz člana 48a Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla