Банер
Банер
Да ли се за улагања извршена у набавку светлећих реклама признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 023-02-21/2011-04 од 5.7.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Порески кредит из члана 48. Закона признаје се само за извршена улагања у основна средства у власништву обвезника која се, у складу са чланом 6. став 1. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 114/06 ... 3/11), исказује на рачунима групе 02 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, уколико основна средства непосредно служе обављању делатности, односно ако су директно везана за функцију обављања претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника.

С тим у вези, по основу улагања извршених у набавку светлећих реклама не признаје се право на порески кредит из члана 48. Закона, имајући у виду да предметна средства нису, према мишљењуМинистарства финансија, неопходан услов за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре. 
Јоомла templateс бy а4јоомла