Банер
Банер
Да ли се за улагања обвезника, чија је искључива делатност издавање властитих некретнина и управљање њима, извршена у адаптацију постојећег објекта у сопственом власништву признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-07-154/2011-04 од 28.6.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

У конкретном случају (а како произилази из дописа), обвезник чија је искључива делатност издавање властитих некретнина и управљање њима, врши одређена улагања у оспособљавање, односно адаптацију простора за коришћење унутрашњег дела већ изграђене зграде, а које се састоји од радова на ентеријеру који представљају довођење простора у стање погодно за коришћење простора (нпр. постављање преградних зидова, молерски радови, спровођење каблова, посебна хидроизолација, постављање тепиха, оспособљавање купатила и кухиње), при чему обвезник у својим пословним књигама за износ тих улагања исказује повећање (набавне) вредности предметне некретнине.

Према прописима којима се уређују планирање и изградња, адаптација представља извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају се конструктивни елементи, не мења се спољни изглед и не утиче се на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.

Улагања обвезника извршена у адаптацију постојећег објекта у његовом власништву (постављање преградних зидова, молерски радови, спровођење каблова, посебна хидроизолација, постављање тепиха, оспособљавање купатила и кухиње) не сматрају се, према мишљењуМинистарства финансија, улагањима извршеним у смислу члана 48. ст. 1. и 2. Закона, па, с тим у вези, обвезник по основу тих улагања не остварује право на порески кредит у складу са Законом.

У сваком конкретном случају, Пореска управа у поступку пореске контроле утврђује све неопходне чињенице (на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника, као и других исправа и доказа), у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, које су од значаја за признавање пореског кредита из члана 48. Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла