Банер
Банер
Да ли обвезник остварује право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају набавка опреме путем уговора о финансијском лизингу?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-07-00202/2011-04 од 16.6.2011. год.)

Према члану 48. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон), обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје се право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Сагласно прописима који уређују финансијски лизинг, у случају када прималац лизинга набави основно средство по основу уговора о финансијском лизингу, на примаоца лизинга се преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга (а не и право својине на предмету лизинга), на одређено време, уз уговорену накнаду у уговореним роковима. По престанку уговора о лизингу, прималац лизинга враћа предмет лизинга даваоцу лизинга, осим ако уговором није предвиђено право примаоца лизинга да откупи предмет лизинга или да продужи уговор о лизингу (чл. 6. и 33. Закона о финансијском лизингу – „Сл. гласник РС“,бр. 55/03, 61/05 и 31/11).

Према томе, обвезнику који набави основно средство путем уговора о финансијском лизингу не признаје се право на порески кредит из члана 48. Закона, с обзиром да то основно средство не прелази у власништво обвезника (примаоца лизинга), па се не може сматрати да је извршено улагање у основна средства обвезника.

Међутим, уколико је обвезник (као у конкретном случају) набавио опрему за обављање делатности путем уговора о финансијском лизингу, при чему је уговором предвиђено право обвезника (примаоца лизинга) да, по истеку рока (од 36 месеци) на који је уговор закључен, отплатом последње (месечне) рате (током 2011. године), откупи предмет лизинга – опрему и постане власник предметне опреме, Министарство финансија сматра да обвезник, у том конкретном случају, остварује право на порески кредит из члана 48. Закона (за 2011. годину) и то у висини од 20% (40% за мало правно лице) укупно уплаћених месечних (лизинг) рата у 2011. години, током које ће обвезник опрему отплатити у целости и постати њен власник.

У случају када обвезник набави основно средство путем уговора о кредиту закљученим (директно) са произвођачем тог основног средства, обвезник, према мишљењу Министарства финансија, остварује право на порески кредит из члана 48. Закона, у висини од 20% (за мало правно лице 40%) извршеног улагања, при чему се под извршеним улагањем (у том случају) сматра износ укупно плаћених рата произвођачу (по основу уговора о кредиту) у текућој години, односно у периоду израде пореског биланса.

У случају када обвезник по основу уговора о финансијском лизингу изврши набавку теретних возила, мишљење Министарства финансија је да се предметна стална средства разврставају у ИИИ амортизациону групу и то на начин прописан Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 116/04 и 99/10).

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла