Baner
Baner
Da li obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju nabavka opreme putem ugovora o finansijskom lizingu?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-07-00202/2011-04 od 16.6.2011. god.)

Prema članu 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon), obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Saglasno propisima koji uređuju finansijski lizing, u slučaju kada primalac lizinga nabavi osnovno sredstvo po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, na primaoca lizinga se prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga (a ne i pravo svojine na predmetu lizinga), na određeno vreme, uz ugovorenu naknadu u ugovorenim rokovima. Po prestanku ugovora o lizingu, primalac lizinga vraća predmet lizinga davaocu lizinga, osim ako ugovorom nije predviđeno pravo primaoca lizinga da otkupi predmet lizinga ili da produži ugovor o lizingu (čl. 6. i 33. Zakona o finansijskom lizingu – „Sl. glasnik RS“,br. 55/03, 61/05 i 31/11).

Prema tome, obvezniku koji nabavi osnovno sredstvo putem ugovora o finansijskom lizingu ne priznaje se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona, s obzirom da to osnovno sredstvo ne prelazi u vlasništvo obveznika (primaoca lizinga), pa se ne može smatrati da je izvršeno ulaganje u osnovna sredstva obveznika.

Međutim, ukoliko je obveznik (kao u konkretnom slučaju) nabavio opremu za obavljanje delatnosti putem ugovora o finansijskom lizingu, pri čemu je ugovorom predviđeno pravo obveznika (primaoca lizinga) da, po isteku roka (od 36 meseci) na koji je ugovor zaključen, otplatom poslednje (mesečne) rate (tokom 2011. godine), otkupi predmet lizinga – opremu i postane vlasnik predmetne opreme, Ministarstvo finansija smatra da obveznik, u tom konkretnom slučaju, ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona (za 2011. godinu) i to u visini od 20% (40% za malo pravno lice) ukupno uplaćenih mesečnih (lizing) rata u 2011. godini, tokom koje će obveznik opremu otplatiti u celosti i postati njen vlasnik.

U slučaju kada obveznik nabavi osnovno sredstvo putem ugovora o kreditu zaključenim (direktno) sa proizvođačem tog osnovnog sredstva, obveznik, prema mišljenju Ministarstva finansija, ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona, u visini od 20% (za malo pravno lice 40%) izvršenog ulaganja, pri čemu se pod izvršenim ulaganjem (u tom slučaju) smatra iznos ukupno plaćenih rata proizvođaču (po osnovu ugovora o kreditu) u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa.

U slučaju kada obveznik po osnovu ugovora o finansijskom lizingu izvrši nabavku teretnih vozila, mišljenje Ministarstva finansija je da se predmetna stalna sredstva razvrstavaju u III amortizacionu grupu i to na način propisan Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/04 i 99/10).

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla