Банер
Банер
Да ли обвезник који се бави грађевинском делатношћу има право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагање извршено у набавку моторног возила?
Министарство финансија-порез на добит правних лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-3546/2010-04 од 13.1.2011. год.)

Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 ... 18/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (у даљем тексту: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

Основним средствима из ст. 1. и 2. овог члана не сматрају се, између осталог, путнички аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, рент-а-цар, обуку возача и специјалних путничких аутомобила са уређајима за болеснике (члан 48. став 5. Закона).

Ускладу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09 и 51/10), возилом за превоз путника сматра се моторно возило првенствено намењено за превоз лица, чија је маса већа од 400 кг, и чија је највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора већа од 15 кЊ, а путничким возилом сматра се возило за превоз путника које има највише девет места за седење укључујући и место за седење возача.

Према одредбама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 64/10 и 69/10), врста М1 – путничко возило јесте возило врсте М (возила за превоз путника) које има највише девет седишта укључујући и седиште за возача.

С тим у вези, уколико је обвезник (који се бави грађевинском делатношћу) набавио моторно возило, које је, у складу са позитивним прописима о безбедности саобраћаја и прописима који уређују поделу моторних и прикључних возила, односно класификацију и дефиницију возила на моторни погон, разврстано у категорију М1 – путничко возило, при чему је тип каросерије предметног путничког возила означен као путнички аутомобил, Министарство финансија сматра да обвезник нема право на порески кредит, сагласно одредби члана 48. став 5. Закона.

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла