Банер
Банер
Калкулатор за инвеститоре - обрачун пореског кредита за умањење пореза на добит
Калкулатори
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 02 јануар 2012 19:05

(Калкулатор и текст су ажурирани 27.09.2013. године)

Калкулатор за израчунавање пореског кредита по основу улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства, као и по основу улагања у развој као нематеријалне имовине, намењен је пре све инвеститорима. Калкулатор омогућава тачан, јасан и прегледан приказ умањења плаћања пореза на добит правних лица за онога који изврши улагање у основна средства и у развој у сопственом власништву, а за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт.

Порески кредит који се израчунава помоћу датог калкулатора односи се на порез на добит правних лица. Поред термина порески кредит Закон о порезу на добит правних лица (даље: Закон о порезу на добит) дефинише и израз пореско ослобођење, који није предмет овог чланка и датог калкулатора.

Чланом 48. Закона о порезу на добит, привредним друштвима (предузећима) је омогућено да смање своју обавезу за порез на добит по основу тога што су извршили одређена улагања у обављање своје делатности.

Износ пореског кредита је различит за мала правна лица у односу на средња и велика правна лица. Мала правна лица имају право на порески кредит у износу од 40% извршеног улагања, док средња и велика правна лица имају право на порески кредит у износу од 20% извршеног улагања.

Треба имати у виду да по овом основу није могуће у потпуности умањити износ пореза на добит за плаћање за текућу годину. Наиме, максимални износ пореског кредита који се може искористити у години је 70% обрачунатог пореза на добит за мала правна лица. За средња и велика правна лица то износи 33% од обрачунатог пореза.

Неискоришћени износ пореског кредита може се пренети на наредне године (под истим условима 70% и 33%), а највише до 10 година.

У случају када поред пореског кредита из текуће године, постоји и порески кредит из претходних година, прво се примењује порески кредит по основу улагања из текуће године, а потом пренети порески кредити по редоследу улагања.

Да би имали право на порески кредит морају бити задовољени одређени услови:

 • Улагање мора бити извршено у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (даље: основна средства) у сопственом власништву.
 • Улагање мора бити извршено у делатност која је уписана у оснивачки акт или други акт предузећа којим се одређују делатности које предузеће обавља (као претежну делатност или као друге делатности које предузеће обавља).
 • Под улагањима у развој као нематеријалну имовину подразумева се примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга пре приступања комерцијалној производњи или коришћењу. За улагање у развој порески кредит се признаје у пореском периоду у којем су испуњени услови за признавање таквих улагања као нематеријалних улагања у складу са МРС, односно МСФИ и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
 • Основним средствима, у смислу признавања пореског кредита, не сматрају се:
  • ваздухоплови и пловни објекти који се не користе за обављање делатности,
  • путнички аутомобили, осим аутомобила за такси превоз, рент-а-цар, обуку возача и специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике,
  • намештај, осим намештаја за опремање хотела, мотела, ресторана, омладинских, дечијих и радничких одмаралишта,
  • теписи,
  • уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсни предмети за уређење простора,
  • мобилни телефони,
  • клима уређаји,
  • опрема за видео надзор,
  • огласна средства,
  • као ни алат и инвентар са калкулативним отписом.
 • Основна средства за која се користи порески кредит не би требало отуђити у року од 3 године, јер у случају отуђења ових средстава пре истека рока од три године од дана набавке (осим услед статусних промена) фирма губи право на порески кредит и дужна је да плати порез који би платила да није користила порески кредит, индексиран, од дана подношења пореске пријаве за порески период у коме је остварио право на порески кредит, до дана отуђења, стопом раста потрошачких цена.
 • У случају отуђења основних средстава након истека рока од три године од дана набавке, фирма нема право на даље коришћење неискоришћеног дела пореског кредита, почев од пореског периода у коме је извршено отуђење.
 • Не признаје се право на порески кредит по основу улагања за набавку опреме која је већ коришћена у Србији.
Поред калкулатора, у наставку дајемо и неколико службених мишљења Министарства финансија у вези са пореским кредитом за улагање у основна средства.

Издвојена службена мишљења Министарства финансија

Признавање права на порески кредит по основу улагања у стан који ће се користити за пословне сврхе (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године)

Да ли се признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у софтвер?

Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагања у основна средства

Да ли обвезник има право на порески кредит из чл. 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају када изврши улагање у куповину стамбеног објекта?

Да ли обвезник чија је претежна регистрована делатност из подгрупе 01110 – Гајење жита и других засада има право на порески кредит из члана 48а Закона о порезу на добит правних лица?

Да ли се за улагања извршена у набавку светлећих реклама признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица?

Да ли се за улагања обвезника, чија је искључива делатност издавање властитих некретнина и управљање њима, извршена у адаптацију постојећег објекта у сопственом власништву признаје право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит?

Да ли обвезник остварује право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају набавка опреме путем уговора о финансијском лизингу?

Да ли обвезник који се бави грађевинском делатношћу има право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица за улагање извршено у набавку моторног возила?

 

Калкулатор за обрачун пореског кредита за умањење пореза на добит

1.год
2.год
3.год
4. год
5. год.
6. год
7. год
8. год.
9.год.
10. год.
Сума
Улагање 1
Улагање 2
Улагање 3
Укупно улагања
Износ пореског кредита у години улагања
%
Пренети порески кредит из претходног периода
Опорезива добит - пореска основица
Порез на добит
%
Максимални износ пор. кредита који се може искористити у год.(уколико постоји)
%
Збир пор. кредита текуће год. и претходних год.
Искоришћени део пор. кредита = мање плаћени порез на добит
Неискоришћени део пор. кредита који се преноси у наредне год.
Порез на добит - за плаћање
 
Јоомла templateс бy а4јоомла