Банер
Банер
Уредба о посебним условима промета одређене робе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 04 јануар 2012 16:21

На основу члана 46. Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/2008 и 16/2011), Влада доноси

УРЕДБУ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

Члан 1.

Овом уредбом се уређују посебни услови промета одређене робе, ограничењем највише укупне стопе марже за одређену робу која је од виталног значаја за живот и здравље људи, и ограничењем рока плаћања те робе и вредности повраћаја, а у циљу спречавања поремећаја на тржишту, односно отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања том робом.

Члан 2.

Ограничава се највиша укупна стопа марже у промету одређене робе, у висини од 10%, и то за:

  1. пшенично брашно, тип «400» и тип «500»;
  2. јестиво биљно уље, сунцокретово;
  3. кравље млеко, термички обрађено (пастеризовано, стерилизовано), и јогурт;
  4. шећер, бели кристални;
  5. свеже месо, свињско, говеђе и кокошје, и слатководна риба.

Укупна стопа марже из става 1. овог члана се обрачунава као збир појединачних стопа маржи у свим фазама промета, а у односу на произвођачку цену робе, односно цену по којој се роба први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту, и укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.) исказане на фактури или путем књижног одобрења.

Члан 3.

Рок плаћања произвођачу, односно добављачу робе из члана 2. ове уредбе, не може бити дужи од 60 дана од дана пријема рачуна за испоручену робу.

Фактура из става 1. овог члана мора да садржи посебно исказану висину стопе појединачне марже, као и податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже из члана 2. ове уредбе.

Повраћај (ремитенда) робе из члана 2. ове уредбе, не може бити већа од 2% вредности испоручене робе на месечном нивоу.

Члан 4.

Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредби из члана 2. и 3. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 5.

Надзор над применом ове уредбе обавља Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и важи шест месеци од дана ступања на снагу.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла