Банер
Банер
Усвојена уредба о ограничавању маржи - Почеле контроле - Нови подаци на фактури за ову робу - Ограничен рок за плаћање
Вести
среда, 04 јануар 2012 16:30

Извор: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

Тржишна инспекција контролише примену Уредбе о посебним условима промета одређене робе

Београд, 04.01.2012. -- Тржишна инспекција Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде  отпочела је данас 4. јануара 2012. године, контролу трговаца на мало у спровођењу активности на примени Уредбе којом се ограничава највиша укупна стопа марже за одређену робу од виталног значаја за живот и здравље људи. Контролом ће бити обухваћени сви значајнији снабдевачи на републичком, регионалном и локалном нивоу.

Посебна пажња биће посвећена великим трговинским ланцима па ће се надзор обавити у њиховим седиштима као и у њиховим малопродајним објектима. Такође, контрола ће се вршити у свим малопродајним објектима где се потрошачи претежно снабдевају и свим специјализованим продавницама (месарама, рибарницама и продавницама млека и млечних производа).

У првој фази планиране су 762 контроле током којих ће тржишни инспектори упознавати привредне субјекте са обавезама и начином пословања у складу са одредбама Уредбе, појаснити поједине одредбе Уредбе, начин поступања као и разјаснити спорна питања. Тржишни инспектори вршиће увид у пописне листе робе у малопродајним објектима на дан 31. децембра 2011. године и контролисаће пријем робе на коју се односи Уредба после 01. јануара 2012.године.

У случају утврђених неправилности инспектори ће решењем дати налог за њихово отклањање са роком од три дана. Уколико по истеку тог рока нису извршени дати налози могу се предузимати мере прописане Законом о трговини и Уредбом и то - привремена забрана промета одређене робе, привремена забрана обављања делатности и подношење пријаве за покретање прекршајног поступка.

Подсетимо, Уредбом о посебним условима промета одређене робе ограничава се укупна стопа марже у висини од 10% за пшенично брашно (тип 400 и 500), јестиво биљно уље (сунцокретово), кравље млеко, пастеризовано и стерилизовано (свих масноћа) и јогурт (свих масноћа) шећер (бели кристални) и свеже месо (свињско, говеђе и кокошије) и слатководна риба.

Укупна стопа марже је збир појединачних стопа марже у свим фазама промета (трговина на велико и трговина на мало) почевши од произвођачке, односно цене по којој се роба први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту. У складу са Уредбом максимална укупна стопа марже у свим наведеним фазама промета може бити до 10%, што значи да накнадна књижна одобрења (рабат, касас конто и сл.) нису дозвољена.

Уредба се односи на наведену робу која се испоручује и фактурише почев од дана ступања Уредбе на снагу.

Свака фактура за производе обухваћене Уредбом мора да садржи посебно исказану висину стопе појединачне марже, као и податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже у претходним фазама промета за сваки производ. На овај начин учесници у свим фазама промета могу јасно да имају увид о могућем проценту марже који могу урачунати.


Маржа за основне животне намирнице максимално 10%

Извор: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

Београд, 30.12.2011. -- Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, дана 30. децембра 2011. године усвојила Уредбу о посебним условима промета одређене робе којом се ограничава највиша укупна стопа марже за одређену робу од виталног значаја за живот и здравље људи, рок плаћања те робе и вредности повраћаја а у циљу спречавања поремећаја на тржишту.

Одлуком коју је усвојила Влада Републике Србије ограничава се највиша укупна стопа марже у промету одређене робе у висини од 10% и то за пшенично брашно (тип „400“ и „500“), јестиво биљно уље (сунцокретово), термички обрађено кравље млеко (пастеризовано, стерилизовано) и јогурт, шећер (бели кристални), свеже месо (свињско, говеђе и кокошје) и за слатководну рибу.

На основу ове Уредбе, рок плаћања произвођачу односно добављачу робе не може бити дужи од 60 дана од дана пријема рачуна за испоручену робу, фактура мора садржати посебно исказану висину стопе појединачне марже као и податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже док повраћај (ремитенда) робе не може бити већи од 2% вредности испоручене робе на месечном нивоу.

Уредба предвиђа новчану казну од 200.000 до 2.000.000 динара за прекршај правног лица ако поступа супротно члановима 2. и 3. ове Уредбе који се односе на ограничавање и обрачунавање укупне стопе марже у промету одређене робе, рок плаћања, садржај фактуре и ремитенду. Може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године. За прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, док је новчана казна за предузетника од 50.000 до 500.000 динара и такође се може изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Ова Уредба, објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” дана 30. децембра 2011. године, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања и важи наредних шест месеци.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла