Baner
Baner
Usvojena uredba o ograničavanju marži - Počele kontrole - Novi podaci na fakturi za ovu robu - Ograničen rok za plaćanje
Vesti
sreda, 04 januar 2012 16:30

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Tržišna inspekcija kontroliše primenu Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe

Beograd, 04.01.2012. -- Tržišna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede  otpočela je danas 4. januara 2012. godine, kontrolu trgovaca na malo u sprovođenju aktivnosti na primeni Uredbe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi. Kontrolom će biti obuhvaćeni svi značajniji snabdevači na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou.

Posebna pažnja biće posvećena velikim trgovinskim lancima pa će se nadzor obaviti u njihovim sedištima kao i u njihovim maloprodajnim objektima. Takođe, kontrola će se vršiti u svim maloprodajnim objektima gde se potrošači pretežno snabdevaju i svim specijalizovanim prodavnicama (mesarama, ribarnicama i prodavnicama mleka i mlečnih proizvoda).

U prvoj fazi planirane su 762 kontrole tokom kojih će tržišni inspektori upoznavati privredne subjekte sa obavezama i načinom poslovanja u skladu sa odredbama Uredbe, pojasniti pojedine odredbe Uredbe, način postupanja kao i razjasniti sporna pitanja. Tržišni inspektori vršiće uvid u popisne liste robe u maloprodajnim objektima na dan 31. decembra 2011. godine i kontrolisaće prijem robe na koju se odnosi Uredba posle 01. januara 2012.godine.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti inspektori će rešenjem dati nalog za njihovo otklanjanje sa rokom od tri dana. Ukoliko po isteku tog roka nisu izvršeni dati nalozi mogu se preduzimati mere propisane Zakonom o trgovini i Uredbom i to - privremena zabrana prometa određene robe, privremena zabrana obavljanja delatnosti i podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

Podsetimo, Uredbom o posebnim uslovima prometa određene robe ograničava se ukupna stopa marže u visini od 10% za pšenično brašno (tip 400 i 500), jestivo biljno ulje (suncokretovo), kravlje mleko, pasterizovano i sterilizovano (svih masnoća) i jogurt (svih masnoća) šećer (beli kristalni) i sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošije) i slatkovodna riba.

Ukupna stopa marže je zbir pojedinačnih stopa marže u svim fazama prometa (trgovina na veliko i trgovina na malo) počevši od proizvođačke, odnosno cene po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu. U skladu sa Uredbom maksimalna ukupna stopa marže u svim navedenim fazama prometa može biti do 10%, što znači da naknadna knjižna odobrenja (rabat, kasas konto i sl.) nisu dozvoljena.

Uredba se odnosi na navedenu robu koja se isporučuje i fakturiše počev od dana stupanja Uredbe na snagu.

Svaka faktura za proizvode obuhvaćene Uredbom mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže u prethodnim fazama prometa za svaki proizvod. Na ovaj način učesnici u svim fazama prometa mogu jasno da imaju uvid o mogućem procentu marže koji mogu uračunati.


Marža za osnovne životne namirnice maksimalno 10%

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Beograd, 30.12.2011. -- Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, dana 30. decembra 2011. godine usvojila Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi, rok plaćanja te robe i vrednosti povraćaja a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu.

Odlukom koju je usvojila Vlada Republike Srbije ograničava se najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe u visini od 10% i to za pšenično brašno (tip „400“ i „500“), jestivo biljno ulje (suncokretovo), termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt, šećer (beli kristalni), sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošje) i za slatkovodnu ribu.

Na osnovu ove Uredbe, rok plaćanja proizvođaču odnosno dobavljaču robe ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu, faktura mora sadržati posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže dok povraćaj (remitenda) robe ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.

Uredba predviđa novčanu kaznu od 200.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj pravnog lica ako postupa suprotno članovima 2. i 3. ove Uredbe koji se odnose na ograničavanje i obračunavanje ukupne stope marže u prometu određene robe, rok plaćanja, sadržaj fakture i remitendu. Može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Za prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, dok je novčana kazna za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara i takođe se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova Uredba, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” dana 30. decembra 2011. godine, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja i važi narednih šest meseci.

 
Joomla templates by a4joomla