Baner
Baner
Usklađivanje privrednih subjekata sa zakonom o privrednim društvima
Vesti
četvrtak, 12 januar 2012 12:04

Izvor: Agencija za privredne registre

Počevši od 1. februara ove godine, Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011), kao i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvim („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) propisana je obaveza usklađivanja privrednih društava i preduzetnika sa odredbama novog zakona.

Privredni subjekti imaju obavezu da usklade kapital, osnivačka akta i organe upravljanja sa odredbama novog zakona.

Narodna skupština Republike Srbije je 26. decembra usvojila tri zakona (Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakon o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za privredne registre) kojima se, zajedno sa ranije donetim Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011), reguliše osnivanje, organizacija i prestanak privrednih subjekata, kao i njihova registracija u registrima koji se vode u Agenciji za privredne registre, čiji je položaj regulisan Zakonom o Agenciji za privredne registre. Do početka primene Zakona o privrednim društvima očekuje se donošenje Pravilnika o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju u Registru privrednih subjekata, kao i Odluke upravnog odbora Agencije za privredne registre o naknadama za registraciju u Registru privrednih subjekata.

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) je donet 25. maja  2011. godine, ali je njegova primena odložena do 1. februara 2012. godine (osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8. ovog zakona koji će se primenjivati od 1. januara 2014 godine). Na sednici Narodne skupštine održanoj dana 26. decembra donet je Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvim  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) kojim su, između ostalog, sačinjene izmene odredbi koje se odnose na obavezu usklađivanja privrednih društava sa odredbama novog zakona.

Zakonom o privrednim društvima, kao i odredbama Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društivima propisana je obaveza:

  • usklađivanja kapitala svih privrednih društava,
  • obaveza usklađivanja organa društava s ograničenom odgovornošću i
  • obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava (njihovih osnivačkih akata i organa) sa odredbama novog zakona.

Bitnu novinu Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) predstavlja i brisanje  postojećih članova 148. i 315. Zakona, koji su propisivali postupak smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva u slučaju poslovanja sa gubicima (kada je neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala), usled čega je društvo bilo u obavezi da poveća osnovni kapital i na taj način ga uskladi sa odredbama zakona, a sankcija za nepostupanje je bila prinudna likvidacija. Takođe, izbrisana je i kaznena odredba koja je propisivala privredni prestup za nepostupanje po odredbama koje su sada izbrisane (član 585. stav 1. tačka 3.).

 
Joomla templates by a4joomla