Baner
Baner
Obaveštenje o prijemu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Vesti
subota, 25 februar 2012 12:35

Izvor: Agencija za privredne registre, 24.02.2012.

Agencija je zaključno sa jučerašnjim danom (23.02.2012. godine) primila intrnetom više od 75.000 finansijskih izveštaja, dok je poštom pristiglo oko 15.000 izveštaja. Podsećamo sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji a nisu predala svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za 2011. godinu da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe 29. februara 2012. godine.

Finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, na odgovarajuće poštanske fahove, bez obzira da li su sastavljeni u pisanoj formi ili primenom posebne aplikacije Agencije. Napominjemo da se finansijski izveštaji koji su izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije najpre dostavljaju preko interneta - posredstvom posebnog veb servisa, a zatim i redovnom poštom - u vidu štampanih obrazaca finansijskog izveštaja koji su potpisani od strane zakonskog zastupnika obveznika.

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu, dužni su da uz te finansijske izveštaje dostave Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju, a obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi APR dostavljaju i overu potpisa zakonskog zastupnika na obrascu OP, ukoliko overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena.

Pod datumom prijema finansijskog izveštaja u Agenciji smatra se datum predaje finansijskog izveštaja pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.

Sve dodatne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2011. godinu, o toku obrade kao i trenutnom statusu primljenih finansijskog izveštaja, ali i o sankcijama za obveznike koji uopšte ne dostave ili ne dostave blagovremeno svoje finansijske izveštaje, odnosno dostave neispravne finansijske izveštaje, objavljuju se na internet stranici Agencije za privredne registre, u delu „Finansijski izveštaji i bonitet“. Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350. 
Joomla templates by a4joomla