Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini - Strana 3
Vesti
subota, 25 februar 2012 18:28

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR;
 • fotokopija rešenja o PIB-u;
 • fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
 • fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • instrument obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
 • pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:

 • dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
 • založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

V OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
 • izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda, od dana otpočinjanja delatnosti do perioda navedenog u ugovoru;
 • Nacionalnoj službi omogući praćenje realizacije ugovorne obaveze;
 • Nacionalnoj službi dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju da korisnik sredstava ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE

Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

 
Joomla templates by a4joomla