Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini
Vesti
petak, 02 mart 2012 13:41

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu, poslodavcima koji zapošljavaju do 50 nezaposlenih lica, odnosno do 19 nezaposlenih lica, kada poslodavac zapošljava osobe sa invaliditetom.

Izuzetno, poslodavac može ostvariti pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje preko 50 nezaposlenih lica, radi ujednačavanja regionalnog razvoja, uklanjanja dispariteta na tržištu rada i većeg stepena zapošljavanja, u okviru grinfild (greenfield) i braunfild (brownfield) investicija.

Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj je sedište poslodavca ili u kojoj poslodavac ima registrovanu organizacionu jedinicu, kao i od broja lica koja se zapošljavaju, i to:

 • 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština;
 • 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština;
 • 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština, devastiranim opštinama i područjima od posebnog interesa, kada se zapošljava do 10 lica;
 • 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština, devastiranim opštinama i područjima od posebnog interesa, kada se zapošljava 11 i više lica.

Ukoliko se na novootvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom, visina subvencije iznosi:

 • 150.000,00 dinara po osobi u prvoj i drugoj grupi opština;
 • 250.000,00 dinara po osobi u trećoj grupi opština;
 • 400.000,00 dinara po osobi u četvrtoj grupi opština, devastiranim opštinama i područjima od posebnog interesa.

Poslodavac, odnosno organizaciona jedinica poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica, mora biti registrovana najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva.

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u skladu je sa posebnim propisom Vlade u trenutku objave Javnog poziva i sastavni je deo teksta Javnog poziva.

Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja građana, osim ukoliko se na novotvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom;
 • podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost u oblasti eksploatacije uglja i u drugim oblastima u skladu sa spiskom delatnosti objavljenim na sajtu Nacionalne službe;
 • podnosioci zahteva koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine;
 • poslodavci koji nisu uspešno poslovali 12 meseci nakon pravosnažnog rešenja o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili nakon kupovine privrednog subjekta nad kojim je pravosnažnim rešenjem okončan stečajni postupak.

Poslodavac kome se ne odobri subvencija za otvaranje novih radnih mesta ne može ponovo podneti zahtev po ovom Javnom pozivu.

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

 
Joomla templates by a4joomla