Банер
Банер
Донет нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем - Страна 2
Вести
уторак, 27 март 2012 12:26

Члан 3.

Подношење пореских пријава електронским путем обавља се разменом електронских порука преко средстава за електронску комуникацију.

Учесници у подношењу пореске пријаве електронским путем јесу порески обвезник и Пореска управа.

Члан 4.

Електронска порука у поступку подношења пореске пријаве електронским путем може да садржи:

  1. пореску пријаву у електронском облику (у даљем тексту: пореска пријава);
  2. потврду о пријему пореске пријаве (у даљем тексту: потврда о пријему);
  3. разлоге одбијања пријема пореске пријаве;
  4. податке из пореске картице.

Члан 5.

У поступку подношења пореске пријаве електронским путем, Пореска управа обезбеђује регистрацију пореских обвезника за подношење пореских пријава електронским путем, прихват, контролу и обраду електронских порука.

Члан 6.

Порески обвезник, осим обвезника који је сврстан у велике пореске обвезнике у складу са законом (у даљем тексту: велики порески обвезник), који се определи за подношење пореске пријаве електронским путем, подноси Пореској управи регистрациону пријаву на Обрасцу ПЕП - Пријава за регистрацију за подношење пореске пријаве електронским путем (у даљем тексту: регистрациона пријава), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Регистрациона пријава из става 1. овог члана подноси се у штампаном или електронском облику.
По пријему регистрационе пријаве, Пореска управа издаје пореском обвезнику потврду о извршеној регистрацији за подношење пореских пријава електронским путем на Обрасцу ПРЕП - Потврда о извршеној регистрацији за подношење пореске пријаве електронским путем, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пореска управа, након издавања потврде о извршеној регистрацији, а на основу података из регистрационе пријаве, издаје пореском обвезнику из става 1. овог члана пореску картицу, која садржи квалификовани електронски сертификат и ПИБ тог обвезника.

Облик и изглед пореске картице дат је на Обрасцу ПЕК - Пореска картица, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Порески обвезник из става 1. овог члана се, у поступку подношења пореских пријава електронским путем, идентификује путем пореске картице.

Порески обвезник из става 1. овог члана може електронским путем подносити само пореску пријаву за порез на додату вредност и пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 7.

Велики порески обвезник, ради подношења пореских пријава електронским путем, доставља пријаву Пореској управи на Обрасцу ППЛ - Пријава за регистрацију правног лица за подношење пореске пријаве електронским путем, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

По пријему пријаве из става 1. овог члана, Пореска управа издаје великом пореском обвезнику потврду о извршеној регистрацији, у којој му додељује корисничко име, лозинку и корисничко упутство за подношење пореских пријава електронским путем, чиме овај порески обвезник стиче статус пореског обвезника регистрованог за подношење пореских пријава електронским путем.

Порески обвезник из става 1. овог члана се, у поступку подношења пореских пријава електронским путем, идентификује путем корисничког имена и лозинке.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла