Банер
Банер
Донет нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем - Страна 3
Вести
уторак, 27 март 2012 12:26

Члан 8.

Пореска пријава сматра се поднетом када порески обвезник прими потврду о пријему пореске пријаве из члана 4. тачка 2) овог правилника.

Члан 9.

Порески обвезник из члана 6. овог правилника, који је до дана ступања на снагу овог правилника поднео пореску пријаву за порез на додату вредност електронским путем, у складу са Законом о електронском потпису ("Службени гласник РС", број 135/04), није у обавези да поново поднесе ту пореску пријаву за исти порески период, а таква пореска пријава сматра се поднетом у складу са овим правилником.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем ("Службени гласник РС", број 127/03).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


изглед пореске картице

 
Јоомла templateс бy а4јоомла