Baner
Baner
Donet novi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem
Vesti
utorak, 27 mart 2012 12:26

Izvor: Poreska uprava

Donet je novi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 18/2012 od 09.03.2012. godine.

Ovim pravilnikom se menja stari Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 127/03) iz 2003. godine.


Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem
("Službeni glasnik RS", br. 18/2012 )

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem, i to: pojam i sadržaj poreske prijave u elektronskom obliku i potvrde o njenom prijemu; određivanje učesnika u podnošenju poreske prijave elektronskim putem; sadržaj elektronske poruke; postupak registracije poreskog obveznika i podnošenja poreske prijave i sadržaj poreske kartice.

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeće značenje:

  1. elektronska poruka jeste skup podataka u elektronskom obliku koji se odnose na poreskog obveznika i poresku prijavu, koji je poreski obveznik putem elektronske komunikacije poslao Poreskoj upravi;
  2. elektronski dokument jeste dokument u elektronskom obliku, izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument i elektronski potpis;
  3. kvalifikovani elektronski sertifikat jeste elektronski dokument koji je izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i sadrži podatke o poreskom obvezniku u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;
  4. poreska kartica jeste elektronski dokument koji Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;
  5. korisničko ime jeste kombinacija znakova koje Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku radi identifikacije u postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem;
  6. lozinka jeste kombinacija znakova koju Poreska uprava dodeljuje poreskom obvezniku ili je poreski obveznik sam odredi;
  7. poreska prijava jeste elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
  8. potvrda o prijemu poreske prijave jeste elektronski dokument koji sadrži poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika, vrstu poreske prijave koja je podneta, broj pod kojim je poreska prijava primljena, kao i datum i vreme prijema.

Učesnici u podnošenju poreske prijave elektronskim putem jesu poreski obveznik (fizičko i pravno lice) i Poreska uprava.

 
Joomla templates by a4joomla