Baner
Baner
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga - Strana 5
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
sreda, 28 mart 2012 11:06

Pojačane radnje i mere, pored opštih, obuhvataju i dodatne radnje i mere koje obveznik preduzima u slučajevima propisanim Zakonom i u drugim slučajevima kad proceni da, zbog prirode poslovnog odnosa, vlasničke strukture stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom ili poslovnim odnosom - postoji visok stepen rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Visok stepen rizika od pranja novca i finansiranja terorizma zahteva prikupljanje dodatnih informacija o prirodi     poslovnog odnosa, kao i češće praćenje poslovanja stranke. Stranke koje moraju biti svrstane u visok stepen rizika su strani funkcioneri u skladu sa Zakonom.*1

1 Strani funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, i to funkciju:

- šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika odnosno pomoćnika;izabranog predstavnika zakonodavnog tela;
- sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;
- člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke;
- ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga; člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.

Član uže porodice stranog funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri (u daljem tekstu: strani funkcioner). Uži saradnik stranog funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom.

Obveznik je dužan da internim aktom propiše postupak za utvrđivanje da li je stranka sa kojom želi da uspostavi poslovni odnos strani funkcioner. Ovim se postupkom može utvrditi različit pristup prema licima koja su rezidenti ili domaća lica od lica koja su nerezidenti ili stranci, jer za ove druge postoji veća verovatnoća da su strani funkcioneri.Ipak, to ne mora uvek biti slučaj. Na primer, srpski državljanin koji obavlja visoku funkciju u međunarodnoj organizaciji je strani funkcioner.

Da bi došao do relevantnih informacija za identifikovanje stranog funkcionera obveznik može preduzeti sledeće aktivnosti:

  • pribaviti pismenu izjavu stranke o tome da li je ona strani funkcioner, član uže porodice stranog funkcionera ili bliži saradnik stranog funkcionera;
  • koristiti elektronske komercijalne baze podataka koje sadrže liste funkcionera (npr. World-Sheck, Factiva, Lexis Nexis);
  • pretražiti javno dostupne podatke i informacije putem Interneta, medija i dr.

Ako u toku trajanja poslovnog odnosa utvrdi da je stranka postala strani funkcioner, obveznik je dužan da za nastavak poslovnog odnosa traži saglasnost najvišeg rukovodstva.

Ako je stranka svrstana u kategoriju s visokim rizikom, bez obzira na to da li je Zakonom propisano da se svrstava u ovu kategoriju (npr. strani funkcioner) ili je sam obveznik procenio da je stranka visokorizična - sprovode se pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke.

Još jedna situacija u kojoj je obveznik dužan da svrsta stranku u visok rizik je kada se poslovni odnos zasniva, a stranka nije fizički prisutna. U tom slučaju obveznik je dužan da osim identifikovanja stranke, prikupi i dodatne informacije o identitetu stranke (na primer dodatne isprave, poslovna dokumentacija, ovlašćenja potpisana od strane odgovornog lica i dr.).

Koje će dodatne mere obveznik preduzeti kad neku stranku svrsta u visokorizičnu kategoriju na osnovu sopstvene procene rizika, zavisi od konkretne situacije (npr. ako je stranka tako procenjena zbog svoje vlasničke strukture, obveznik može svojim procedurama predvideti obavezu pribavljanja dodatnih podataka i obavezu dodatne provere podnete dokumentacije).

 
Joomla templates by a4joomla