Baner
Baner
Poslovanje privrede u 2011. godini
Vesti
ponedeljak, 18 jun 2012 12:49

Izvor: Agencija za privredne registre

Povodom objavljivanja Saopštenja o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2011. godini, Agencija za privredne registre je održala konferenciju za novinare u Medija centru na kojoj su objavljeni rezultati poslovanja i finansijski potencijali srpske privrede, na osnovu zbirnih podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Uspešnost poslovanja i finansijski potencijali srpske privrede dati su na osnovu podataka za 91.901 privredno društvo, za koje su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu primljeni i obrađeni u Agenciji za privredne registre ove godine.

Nestabilan oporavak privredne aktivnosti tokom 2011. godine u Republici Srbiji odvijao se u uslovima povećane neizvesnosti usled nagoveštaja novog talasa krize u rubnim zemljama evrozone. Ostvaren je blagi rast srpske ekonomije, meren bruto domaćim proizvodom, od 1,6% i nešto veći, mada veoma skroman, rast industrijske proizvodnje (2,1%). Ovakva kretanja praćena su inflatornim tenzijama (7,0%) i jačanjem domaće valute (apresijacija dinara za 0,8% u odnosu na vrednost evra na kraju 2010. godine). Uz to, delom zbog pada cenovne konkurentnosti, usporen je tempo rasta izvoza i povećan je spoljnotrgovinski deficit (15,0%).

Povećani obim aktivnosti privrednih društava, prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2011. godinu, oslikava rast ukupnih prihoda (11,1%) u odnosu na prethodnu godinu, koji su iskazani u iznosu od  8.065 mlrd dinara. Pri tome, višegodišnja tendencija ostvarivanja pozitivnih rezulatata iz poslovne aktivnosti nastavljena je znatno usporenijim tempom, tako da poslovni dobitak iznosi 297 mlrd dinara.

Posle trogodišnjeg perioda poslovanja sa negativnim rezultatima, u 2011. godini srpska privreda je poslovala sa dobitkom u iznosu od 85 mlrd dinara. Ovakav rezultat posledica je, pre svega, značajnog smanjenja finansijskog gubitka (141 mlrd dinara), koji je više nego prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu, usled intenzivnog pada finansijskih rashoda odnosno smanjenja negativnih kursnih razlika.

Takođe, za razliku od prethodne godine, dobitak su iskazali i razmenljivi i nerazmenljivi sektori. Međutim, i pored toga što nerazmenljivi sektori beleže značajnije učešće, nastavljena je tendencija blagog uvećanja učešća razmenljivih sektora u ukupnim performansama privrede.

U delu razmenljivih sektora, najveći pozitivan neto finansijski rezultat, u iznosu od 40 mlrd dinara iskazala su privredna društva koja su poslovala u sektoru V-Rudarstvo, a taj dobitak je trostruko veći od prošlogodišnjeg. Dobitak je iskazan i u sektorima D-Snabdevanje električnom energijom, gasom... (22 mlrd dinara) i E-Snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama... (3 mlrd dinara), koji su u prethodnoj godini poslovali sa negativnim rezultatima. Na drugoj strani, sektori G-Prerađivačka industrija i A-Poljoprivreda, kao i prethodne godine, beleže negativne neto finansijske rezultate u iznosu od 43 mlrd dinara odnosno 10 mlrd dinara.

Na nivou nerazmenljivih sektora dobitak iznosi 72 mlrd dinara, a u ukupnom pozitivnom neto finansijskom rezultatu privrede učestvuje sa 85,4%. Pri tome, višestruko povećanje dobitka u odnosu na prošlogodišnji beleže sektori J-Informisanje i komunikacije (26 mlrd dinara) i M-Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (22 mlrd dinara). Visok iznos pozitivnog neto finansijskog rezultata iskazan je i na nivou sektora G-Trgovina na veliko i malo... (20 mlrd dinara) i H-Saobraćaj i skladištenje (15 mlrd dinara). Nasuprot tome, sa gubicima, mada manjim u odnosu na prošlogodišnje poslovali su sektori I-Usluge smeštaja i ishrane (4 mlrd dinara), F-Građevinarstvo (4 mlrd dinara) i L-Poslovanje nekretninama (3 mlrd dinara).

Prelazak iz zone negativnog neto finansijskog rezultata u zonu profitabilnog poslovanja beleže i privredna društva posmatrano sa aspekta veličine, pa su pozitivne rezulatate iskazala sve grupe -velika, srednja i mala privredna društva. Velika privredna društva su iskazala dobitak u iznosu od 74 mlrd dinara, što čini 88,0% od ukupnog pozitivnog neto finansijskog rezultata na nivou privrede.

Vitalnost srpske privrede i dalje narušava nepovoljan finansijski položaj privrednih društava, usled neadekvatne strukture sredstava i njihovih izvora finansiranja. Ovo se manifestuje kroz zaduženost i rastuću nelikvidnost, kao i visok iznos kumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda.

Privredna društva u Republici Srbiji u 2011. godini su za obavljanje svojih aktivnosti angažovala 12.036 mlrd dinara ukupnih sredstava, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 14,3%. Istovremeno, kapital privrednih društava (5.312 mlrd dinara) beleži znatno brži rast od 27,3%.

Visok nivo zaduženosti ostvaren prethodnih godina odrazio se na smanjenu bonitetnu sposobnost privrednih društava, što je u uslovima pojačane obazrivosti na finansijskom tržištu, uticalo na smanjene sposobnosti za nova zaduživanja i posledično, blagi pad zaduženosti. Ovo pokazuje i povećanje učešća sopstvenih izvora finansiranja u ukupnim izvorima u 2011. godini u odnosu na prethodnu, sa  32,6% na 37,0%.

Odsustvo dugoročne finansijske ravnoteže u srpskoj privredi reflektovalo se na intenzivan rast negativnog neto obrtnog kapitala (49,7%), koji su privredna društva iskazala u iznosu od 323 mlrd dinara. Nedostatak dugoročnih sredstava za finansiranje stalne imovine pospešio je rastuću nelikvidnost, pa je i opšti racio likvidnosti na nivou privrede, koji je inače bio veoma nizak, još smanjen u odnosu na prethodnu godinu (sa 0,95 na 0,93).

Dodatni problem u poslovanju privrednih društava u Republici Srbiji, već duži niz godina, predstavlja i visok iznos kumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda. Ovi gubici iznose 2.233 mlrd dinara i povećani su za 11,2%. Od toga, na gubitke do visine kapitala odnosi se 63,9%, a na gubitke iznad visine kapitala 36,1%.

Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2011. godini možete preuzeti sa sajta Aegncije za privredne registre putem ovog linka - Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2011. godini. 
Joomla templates by a4joomla