Baner
Baner
Od 1. jula banke i Poreska uprava zajednički kontrolišu uplatu poreza i doprinosa - Strana 2
Vesti
četvrtak, 21 jun 2012 14:14

Dakle, poslodavci kao isplatioci zarada i naknada zarada, uključujući i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, dužni su da za svako fizičko lice koje ostvaruje prihod po tom osnovu (kao poreskog obveznika) i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod po osnovu zarade, naknade zarade i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, obračunaju, obustave i uplate porez na zarade na propisane račune u momentu isplate tih prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate.

Takođe, poslodavci su dužni da doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, za osnivača, odnosno člana privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, za zaposlenog na neplaćenom odsustvu, za stranog državljanina na radu po osnovu posebnog ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji, kao i za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja, osim u slučajevima kada je Zakonom o doprinosima drukčije propisano.

S tim u vezi, počev od 1. jula 2012. godine, banke preko kojih se vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, u celini ili delimično, do isteka dana u kome su realizovale naloge za te isplate, dostavljaju Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu za iste (u obliku elektronskih evidencija), sa naznakom banke koja je realizovala naloge, datuma plaćanja, isplatioca, iznosa zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, koje su u toku tog dana realizovane po nalogu svakog isplatioca, iznosa poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su plaćeni, uplatnih računa javnih prihoda na koje su te uplate izvršene i drugim podacima neposredno povezanim sa izvršenim nalozima za isplatu zarada, naknada zarada i ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove.

Ukoliko banka u toku jednog dana realizuje nalog konkretnog isplatioca za plaćanje samo neke od navedenih obaveza koje se, prema poreskim propisima, plaćaju istovremeno sa isplatom zarade, odnosno naknade zarade (na primer, samo naloga za isplatu zarade, samo naloga za isplatu doprinosa...), banka takođe postupa na navedeni način.

Razmena podataka vrši se u formi i na način koji opredeli Poreska uprava – Centrala sa Udruženjem banaka Srbije.

Po prijemu informacija, Poreska uprava preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti u okviru kancelarijske, odnosno terenske kontrole i, kada su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog postupka protiv isplatioca tih prihoda, kao i pokretanje postupaka za redovnu, odnosno prinudnu naplatu pripadajućih javnih prihoda.

 
Joomla templates by a4joomla