Банер
Банер
Од 1. јула банке и Пореска управа заједнички контролишу уплату пореза и доприноса
Вести
четвртак, 21 јун 2012 14:14

Извор: Пореска управа

Пореска управа је на свом сајту објавила објашњење У вези са чланом 30а Закона о пореском поступку и пореској администрацији, које овде преносимо:

Члан 30а

Банка ће дозволити исплату зарада, односно накнада зарада, само уз истовремено плаћање обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих у складу са законом, на одговарајући уплатни рачун јавних прихода.

Ако на рачуну исплатиоца нема довољно средстава за истовремену исплату зарада, односно накнада зарада, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса из става 1. овог члана, банка ће дозволити исплату сразмерног дела зараде, односно накнаде зараде, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса.

Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на банку преко које се не врши реализација налога за исплату зарада, односно накнада зарада.

Према одредби члана 2. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11 и 2/12-исправка – у даљем тексту: ЗПППА), тај закон се примењује на све јавне приходе које наплаћује Пореска управа, ако другим пореским законом није друкчије уређено (у даљем тексту: порез).

Према одредби члана 3. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о порезу на доходак грађана – „Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11–УС – у даљем тексту: ЗПДГ), зараде подлежу плаћању пореза на доходак грађана, а опорезују се било да су остварене у новцу, у натури, чињењем или на други начин.

Сагласно одредби члана 99. став 1. тачка 1) ЗПДГ, порез на зараде утврђује се и плаћа по одбитку од сваког појединачно оствареног прихода. Порез по одбитку из члана 99. ЗПДГ, за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате прихода (члан 101. ЗПДГ).

Према одредби члана 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 – у даљем тексту: Закон о доприносима), доприносима се обезбеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, и то:

  1. пензијског и инвалидског осигурања;
  2. здравственог осигурања;
  3. осигурање за случај незапослености.

Послодавац је дужан да, сагласно члану 51. ст. 2. до 4. Закона о доприносима, обрачуна и уплати доприносе истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове, по прописима који важе у моменту исплате тих примања.

Ако послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. тог закона.

Послодавац је дужан да при исплати зараде за одговарајући месец плати разлику између плаћеног износа доприноса у складу са ставом 3. тог члана и износа доприноса обрачунатог на зараду коју исплаћује.

Рачуни за уплату јавних прихода, па и јавних прихода по основу пореза на зараде, односно накнаде зарада, као и доприноса за обавезно социјално осигурање прописани су Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 104/11, 10/12 и 18/12 – у даљем тексту: Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода).

 
Јоомла templateс бy а4јоомла