Baner
Baner
Od 1. jula banke i Poreska uprava zajednički kontrolišu uplatu poreza i doprinosa
Vesti
četvrtak, 21 jun 2012 14:14

Izvor: Poreska uprava

Poreska uprava je na svom sajtu objavila objašnjenje U vezi sa članom 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje ovde prenosimo:

Član 30a

Banka će dozvoliti isplatu zarada, odnosno naknada zarada, samo uz istovremeno plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom, na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda.

Ako na računu isplatioca nema dovoljno sredstava za istovremenu isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa iz stava 1. ovog člana, banka će dozvoliti isplatu srazmernog dela zarade, odnosno naknade zarade, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na banku preko koje se ne vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada.

Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11 i 2/12-ispravka – u daljem tekstu: ZPPPA), taj zakon se primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (u daljem tekstu: porez).

Prema odredbi člana 3. stav 1. tačka 1) i stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana – „Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11–US – u daljem tekstu: ZPDG), zarade podležu plaćanju poreza na dohodak građana, a oporezuju se bilo da su ostvarene u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način.

Saglasno odredbi člana 99. stav 1. tačka 1) ZPDG, porez na zarade utvrđuje se i plaća po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda. Porez po odbitku iz člana 99. ZPDG, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda (član 101. ZPDG).

Prema odredbi člana 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to:

  1. penzijskog i invalidskog osiguranja;
  2. zdravstvenog osiguranja;
  3. osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Poslodavac je dužan da, saglasno članu 51. st. 2. do 4. Zakona o doprinosima, obračuna i uplati doprinose istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

Ako poslodavac ne isplati zaradu do 30. u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. tog zakona.

Poslodavac je dužan da pri isplati zarade za odgovarajući mesec plati razliku između plaćenog iznosa doprinosa u skladu sa stavom 3. tog člana i iznosa doprinosa obračunatog na zaradu koju isplaćuje.

Računi za uplatu javnih prihoda, pa i javnih prihoda po osnovu poreza na zarade, odnosno naknade zarada, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisani su Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 104/11, 10/12 i 18/12 – u daljem tekstu: Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda).

 
Joomla templates by a4joomla