Baner
Baner
Odložena primena postupka prinudne likvidacije prema članovima 546. do 548. Zakona o privrednim društvima
Vesti
utorak, 31 jul 2012 09:07

Izvor: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) na svom internet sajtu je saopštila da se odlaže primena čl. 546 do 548. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11), koji se odnose na pokretanje postupka prinudne likvidacije, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 011-00-163/2012-06 od 08.06.2012. godine.

Izvod iz Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11,99/11)

6. Prinudna likvidacija

Razlozi za pokretanje postupka

Član 546.

Prinudna likvidacija pokreće se ako:

 1. je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje određene delatnosti, a društvo ne registruje promenu pretežne delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 2. u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je društvo osnovano društvo ne registruje produženje vremena trajanja društva ili u istom roku ne otpočne likvidaciju;
 3. ortačko društvo ostane sa jednim ortakom, odnosno komanditno društvo ostane bez komplementara ili bez komanditora, a društvu u roku od tri meseca ne pristupi nedostajući član ili u istom roku društvo ne promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa ovim zakonom ili u istom roku ne otpočne likvidaciju;
 4. se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa propisanog ovim zakonom, a društvo u roku od šest meseci ne poveća osnovni kapital najmanje do minimalnog iznosa propisanog ovim zakonom, ili u istom roku društvo ne promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa ovim zakonom, ili u istom roku društvo ne donese odluku o likvidaciji i takvu promenu u istom roku registruje u skladu sa zakonom o registraciji;
 5. društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, odnosno ako ne dostavi početni likvidacioni bilans u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;
 6. je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog akta društva u skladu sa članom 14. ovog zakona;
 7. je pravnosnažnom presudom naložen prestanak društva u skladu sa članom 469. ovog zakona, a društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;
 8. društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog zastupnika iz registra privrednih subjekata;
 9. društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja likvidacionog upravnika iz registra privrednih subjekata;
 10. usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen registru privrednih subjekata u skladu sa članom 536. stav 6. ovog zakona;
 11. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pokretanje postupka prinudne likvidacije

Član 547.

U slučajevima iz člana 546. ovog zakona registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti prevodi društvo u status "u prinudnoj likvidaciji" i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet stranici registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od šest meseci.

Oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:

 1. dan objave oglasa;
 2. poslovno ime i matični broj društva;
 3. razlog prinudne likvidacije;
 4. obaveštenje poveriocima da u roku od šest meseci od dana objave oglasa mogu podneti predlog za pokretanje stečaja nadležnom sudu u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Nad društvom u prinudnoj likvidaciji može se otvoriti stečaj u slučaju postojanja stečajnog razloga u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Ako registar privrednih subjekata u roku od godinu dana od dana objave oglasa iz stava 1. ovog člana ne primi rešenje nadležnog suda o otvaranju stečaja nad društvom u prinudnoj likvidaciji, registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti briše društvo iz registra.

Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije

Član 548.

Imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva, a u slučaju ortačkog društva koje nema kapital raspodeljuje se na jednake delove između ortaka.

Članovi društva svoje odnose u pogledu imovine iz stava 1. ovog člana uređuju ugovorom, pri čemu svaki član društva može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku izvrši podelu te imovine.

Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi brisanog društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama člana 545. ovog zakona o odgovornosti članova društva u slučaju likvidacije.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva i nakon brisanja društva iz registra.

Potraživanja poverilaca društva prema članovima društva iz stava 4. ovog člana zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.

 


 

Republika Srbija
MINISTARSTVO EKONOMIJE I
REGIONALNOG RAZVOJA
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15
broj:011-00-163/2012-06
datum: 08. 06. 2012. godine

AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE
11000 Beograd
Brankova br. 25

U vezi Vašeg zahteva od 30. maja 2012. godine, radi davalja mišljenja o pitanjima pravnih posledica pokretanja postupka prinudne likvidacije i pitanjima sprovođenja postupka prinudne likvidacije iz čl. 546 do 548. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11,99/11), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, daje sledeće

M I Š L J E N J E

Odredbama članova 546 do 548. Zakona o privrednim društvima propisan je institut prinudne likvidacije u okviru koga su uređena pitanja razloga za pokretanje postupka, pokretanje postupka, mogućnost otvaranja stečajnog postupka nad društvom u prinudnoj likvidaciji, okončanje prinudne likvidacije, odnosno brisanje društva iz registra i pravne posledice brisanja društava usled prinudne likvidacije.

Zakon o privrednim društvima ne sadrži upućujuće norme kojima se propisuje shodna primena odredaba kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije ili nekih drugih zakonskih odredaba, tako da za sprovođenje prinudne likvidacije ne postoji dovoljan pravni okvir koji bi u celosti regulisao ovu materiju.

Imajući u vidu da su u celosti van pravne regulative ostala pitanja pravnih posledica pokretanja postupka prinudne likvidacije i pitanja sprovođenja postupka prinudne likvidacije, odnosno pravnog i faktičkog statusa privrednog društva nad kojim je pokrenut postupak prinudne likvidacije, te svrhu odredaba o prinudnoj likvidaciji koje imaju za cilj i zaštitu poverilaca, mišljenja smo da postoji realna opasnost da se ovako nedovoljno regulisan istitut prinudne likvidacije zloupotrebi pri čemu bi interesi poverilaca mogli biti izigrani.

Imajući u vidu svrhu odredaba o prinudnoj likvidaciji, statusni karakter upisa u registar, prava i obaveze članova društva i poverioca, primenu za slučaj izostanka odlučivanja nadležnog organa ili člana društva, mišljenja smo da postoji potreba odlaganja primene ovog instituta do donošenja izmena i dopuna Zakona kojima bi se ova pitanja detaljnije uredila.

Pomoćnik ministra
Mišela Nikolić 
Joomla templates by a4joomla