Baner
Baner
Obaveštenje o objavljivanju ograničenja ovlašćenja u zastupanju
Vesti
četvrtak, 23 avgust 2012 13:32

Izvor: Agencija za privredne registre

Na osnovu ovlašćenja iz člana 10b, Zakona o Agenciji za privredne registre („Sl.glasnik RS“, br.55/04, 111/09 i 99/11), a u skladu sa odredbom člana 33. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/11 i 99/11), Registrator Registra privrednih subjekata obaveštava korisnike usluga ovog registra da će 27. avgusta 2012.godine sa internet stranice Agencije biti uklonjeni registrovani podaci o ograničenjima ovlašćenja u zastupanju zastupnika privrednih društva, izuzev ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa.

Dakle, od dana uklanjanja navedenih podataka sa internet stranice Agencije, u Registru će se registrovati samo ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa, dok se registrovanje ograničenja ovlašćenja zastupnika koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva neće registrovati i objavljivati na veb sajtu Agencije.

Odredbom člana 33. Zakona o privrednim društvima propisano je da je zastupnik dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva. Stavom 2. i 3. iste odredbe Zakona, imperativno je propisano da se ograničenja ovlašćenja zastupnika ne mogu isticati prema trećim licima, izuzev ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Iz citirane odredbe Zakona proizilazi da treća lica nisu dužna da imaju saznanje, niti da vode računa, o ograničenjima zastupnika privrednih društava, odnosno da su zastupnici dužni da poslove iz svog delokruga obavljaju u okviru ovlašćenja koja su im data, kao i da ograničenja ovlašćenja zastupnika nisu predmet registracije, izuzev ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa koja se mogu isticati prema trećim licima, ako su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Imajući u vidu navedeno, Registrator Registra privrednih subjekata, u skladu sa svojom obavezom staranja o zakonitom vođenju registra, odlučio je da se u Registar privrednih subjekata registruju samo podaci o ograničenjima ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa.

Dakle, od dana uklanjanja navedenih podataka sa internet stranice Agencije, u Registru će se registrovati samo ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa, dok se registrovanje ograničenja ovlašćenja zastupnika koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva neće registrovati i objavljivati na veb sajtu Agencije. 
Joomla templates by a4joomla