Банер
Банер
Таксе и накнаде које су предложене за укидање - Страна 2
Вести
уторак, 11 септембар 2012 12:58

Списак накнада које су укинуте изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о републичким административним таксама и Закона о дувану

1. ФИРМАРИНА - Комунална такса за истицање фирме на пословном простору за предузетнике и мала предузећа
2. Комунална такса за коришћење рекламних паноа за предузетнике и мала предузећа
3. Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) за предузетнике и мала предузећа
4. Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају
5. Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије
6. Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве
7. Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води
8. Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе
9. Комунална такса на држање кућних и егзотичних животиња
10. Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима
11. За захтев за утврђивање испуњености услова за почетак обављања делатности
12. За захтев за утврђивање испуњености услова у погледу простора за пријем, чување и испоруку пољопривредних производа, као и опреме за одређивање квантитета и квалитета пољопривредних производа, а за обављање делатности складиштења пољопривредних производа у јавном складишту
13. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и фондова
14. Такса за решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, фондација и фондова
15. Такса за решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина, фондација и фондова
16. Такса за решење по захтеву за упис удружења у Регистар удружења
17. Такса за решење по захтеву за упис промене у регистру
18. Такса за решење о брисању удружења из регистра
19. Такса за решење по захтеву за упис представништва страног удружења у Регистар страних удружења
20. Такса за решење по захтеву за упис промене података који се уписују у регистар представништва страног удружења у Регистар страних удружења
21. Такса за решење о брисању представништва страног удружења из регистра представништва страног удружења у Регистар страних удружења
22. Такса за уверење о подацима уписаним у регистар представништва страног удружења у Регистар страних удружења
23. Такса за решење о упису оснивања спортске организације, односно друштва, односно савеза, у Регистар спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза
24. Такса за решење о упису промене података у Регистру спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза
25. Такса за решење о брисању спортске организације, односно друштва, односно савеза, из Регистра спортских организација као удружења, спортских друштава, односно савеза
26. Такса за копију, односно за препис решења о регистрацији спортске организације, односно друштва, односно савеза
27. Такса за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву возила
28. Такса за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице
29. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз семена и другог репродуктивног материјала биљака ради производње за потребе извоза
30. Такса за решење по захтеву за одобрење за увоз семена, расада и садног материјала којим се утврђују здравствени услови и сортност

 
Јоомла templateс бy а4јоомла